Giờ gà gáy

Nhà cổ sinh vật học người Nga Kovalevski đang giảng bài, bỗng một sinh viên nghịch ngợm . . .
Nhà cổ sinh vật học người Nga Kovalevski đang giảng bài, bỗng một sinh viên nghịch ngợm giả tiếng gà gáy vang trong lớp. Cả giảng đường cười ồ.
Kovalevski liền rút đồng hồ ra xem và nói:
- Đồng hồ của tôi chạy sai. Theo đây thì bây giờ mới 7 giờ tối. Còn theo giờ gà gáy thì đã 3 giờ đêm. Các bạn có thể tin lời tôi. Bản năng của sinh vật hạ đẳng là không bao giờ sai cả.