Văn bản số 322/LHHVN-VP ngày 5/6/2017 về việc Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Văn bản số 322/LHHVN-VP ngày 5/6/2017 về việc Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017