Thông báo về việc giải thể Viện Nghiên cứu cơ giới hóa nông nghiệp Đông Nam Bộ

Ngày 24 / 7 /2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành quyết định số 640/QĐ-LHHVN về việc giải thể Viện Nghiên cứu cơ giới hóa nông nghiệp Đông Nam Bộ (Viện).

Viện được thành lập theo Quyết định số 600/QĐ-LHHVN ngày 15/8/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Viện có trụ sở chính đăng ký tại tỉnh Tây Ninh.
Từ khi thành lập đến nay Viện hoạt động không hiệu quả về tài chính và thiếu nguồn lực hoạt động để phát triển bền vững nên đã đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam ra quyết định giải thể.

- Quyết định giải thể