Thông báo 948/TB-LHHVN ngày 26/12/2017 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Của Ông Lê Công Lương Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Thông báo 948/TB-LHHVN ngày 26/12/2017 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký