Thông báo 946/TB-LHHVN ngày 26/12/2017 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Của bà Bùi Kim Tuyến Trưởng ban, Ban tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Thông báo 946/TB-LHHVN ngày 26/12/2017 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký