Kêu gọi ý tưởng dự án

Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, UNDP - GEF SGP tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quần chúng của Việt Nam. Các lĩnh vực ưu tiên của GEF bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu; hạn chế và ngăn ngừa suy thoái đất và hoang mạc hoá, và các vùng nước quốc tế.

Các tổ chức có nguyện vọng được tài trợ, xin vui lòng tham khảo thông tin chi tiết.

Xin mời tải Mẫu ý tưởng dự án và Định hướng ưu tiên

Ý tưởng dự án gửi về cho chương trình theo địa chỉ:

Chương trình UNDP- GEF SGP Việt Nam
Email: gef-sgp-vietnam@undp.org
Địa chỉ: 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Trang tin điện tử: http://www.vn.undp.org/

Hạn nộp ý tưởng dự án là ngày 25/10/2019 (ngày gửi được tính theo dấu bưu điện).