Giấy mời số 154/GM-LHHVN ngày 24/3/2017 mời tham dự hội thảo phổ biến Luật Báo chí 2016

Giấy mời số 154/GM-LHHVN ngày 24/3/2017 mời tham dự hội thảo phổ biến Luật Báo chí 2016