Giấy mời 358/GM-LHHVN ngày 22/5/2019 mời tam dự diễn đàn khoa học “phương pháp dạy và học tiếng anh nhanh BBST để hội nhập quốc tế trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 ”

Giấy mời 358/GM-LHHVN ngày 22/5/2019 mời tam dự diễn đàn khoa học “phương pháp dạy và học tiếng anh nhanh BBST để hội nhập quốc tế trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 ”