Công văn số 757/LHHVN ngày 19/10/2016 về việc kêu gọi đồng bào bị lũ lụt

Công văn số 757/LHHVN ngày 19/10/2016 về việc kêu gọi đồng bào bị lũ lụt