Công văn số 247/LHHVN ngày 18/4/2018 về việc đề nghị cải chính thông tin

Công văn số 247/LHHVN ngày 18/4/2018 về việc đề nghị cải chính thông tin