Công văn số 229/LHHVN-KHCNMT ngày 27/4/2017 về việc tổ chức thực hiện Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017- Gửi các Hội Khoa học và Kỹ thuật chuyên ngành toàn quốc và các Tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc

Công văn số 229/LHHVN-KHCNMT ngày 27/4/2017 về việc tổ chức thực hiện Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017- Gửi các Hội Khoa học và Kỹ thuật chuyên ngành toàn quốc và các Tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc