Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Trung ương MTTQVN với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, LHHVN năm 2015 số 03 /CTPH-MTTW-ĐTCTXH-LHCHKHKTVN ngày 23/1/2015