Các quyết định đổi tên và chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam