Hải Phòng: Nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ Hải Phòng

Vừa qua, Sở KH&CN thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố “Nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ Hải Phòng”. Đề án do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố chủ trì thực hiện.
Đ/c Hoàng Minh Ngọc – Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng LHH Hải Phòng báo cáo kết quả thực hiện đề án

Theo nghiên cứu, Hải Phòng hiện chưa có Quỹ hỗ trợ KH&CN hay Qũy Phát triển KH&CN nào. Trong khi đó, ở trung ương có Quỹ hỗ trợ KH&CN quốc gia, còn một số địa phương như Thanh Hóa, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Tuyên Quang… đã hình thành Quỹ phát triển KH&CN. Quỹ này cũng tồn tại ở một số tổ chức như Đại học Quốc gia Hà Nội hay Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Các Quỹ trên được thành lập và đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ từ các nhà sáng tạo kỹ thuật, các viện, trường ra các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu triển khai, tăng cường năng lực công nghệ nội sinh của từng địa phương nói riêng, cả nước nói chung. Nhận thấy những lợi ích mà các Quỹ này mang lại, căn cứ vào những nghiên cứu về hiện trạng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng, Ban Chủ nhiệm đề án chỉ ra sự cần thiết thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo KH&CN Hải Phòng. Đề án đã xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ với các nội dung về nguyên tắc hoạt động; địa vị pháp lý và phạm vi hoạt động; chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tổ chức bộ máy của Quỹ.

Theo kết quả nghiên cứu, Quỹ sáng tạo KH&CN Hải Phòng sẽ hoạt động trên nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ phải bảo toàn nguồn vốn và tự bù đắp các chi phí trong quá trình hoạt động nhằm mục đích huy động mọi tiềm năng về chất xám, tiền vốn, dịch vụ kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và đất nước; hỗ trợ, tạo điều kiện để các tài năng sáng tạo KH&CN của thành phố có cơ hội tiếp cận với nền KH&CN tiên tiến của thế giới, tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo trong nghiên cứu…

Hội đồng KH&CN đánh giá cao sự công phu, nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm trong việc thực hiện đề án này, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm đề án nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy của Quỹ giai đoạn đầu thành lập phù hợp, khả thi với điều kiện thực tế của thành phố.

Tác giả bài viết: Đinh Nga