Quyết định số 459/QĐ-LHHVN, ngày 7/5/2019 về việc giải thể Trung tâm nghiên cứu và tư vấn tài chính

Quyết định số 459/QĐ-LHHVN, ngày 7/5/2019 về việc giải thể Trung tâm nghiên cứu và tư vấn tài chính