Quyết định số 458/QĐ-LHHVN, ngày 7/5/2019 về việc giải thể Trung tâm Địa lý Môi trường ứng dụng

Quyết định số 458/QĐ-LHHVN, ngày 7/5/2019 về việc giải thể Trung tâm Địa lý Môi trường ứng dụng