Quyết định số 350/QĐ-LHHVN ngày 10/4/2019 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc

Quyết định số 350/QĐ-LHHVN ngày 10/4/2019 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc