Quyết định số 1127/QĐ-LHHVN, ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển thủy sản (FIDESUC)

Quyết định số 1127/QĐ-LHHVN,  ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển thủy sản (FIDESUC)