Quyết định số 1126/QĐ-LHHVN, ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Viện Biến đổi khí hậu và An toàn môi trường (ICCE)

Quyết định số 1126/QĐ-LHHVN,  ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Viện Biến đổi khí hậu và An toàn môi trường  (ICCE)