Quyết định số 1125/QĐ-LHHVN, ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học (CBR)

Quyết định số 1125/QĐ-LHHVN,  ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học (CBR)