Quyết định số 1124/QĐ-LHHVN, ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các phương pháp điều trị y học Phương đông (Phương động Medicine)

Quyết định số 1124/QĐ-LHHVN,  ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các phương pháp điều trị y học Phương đông (Phương động Medicine)