Quyết định số 1123/QĐ-LHHVN, ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phát triển địa phương (SLD)

Quyết định số 1123/QĐ-LHHVN,  ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phát triển địa phương (SLD)