Quyết định số 1122/QĐ-LHHVN, ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Cộng đồng (CCD)

Quyết định số 1122/QĐ-LHHVN,  ngày 7/11/2019, về việc tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Cộng đồng (CCD)