Công văn số 248/LHHVN-KHCNMT ngày 10/4/2019 về việc hoạt động của tổ chức KH&CN

Công văn số 248/LHHVN-KHCNMT ngày 10/4/2019 về việc hoạt động của tổ chức KH&CN