Công văn số 247/LHHVN-KHCNMT ngày 10/4/2019 về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

Công văn số 247/LHHVN-KHCNMT ngày 10/4/2019 về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019