Công văn 368/LHHVN ngày 28/5/2019 về việc cung cấp mã số thuế và các thông tin liên quan của tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc VUSTA

Công văn 368/LHHVN ngày 28/5/2019 về việc cung  cấp mã số thuế và các thông tin liên quan của tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc VUSTA