Công văn 363/QĐ- LHHVN ngày 07/5/2019 về việc giải thể Viện Đào tạo và Phát triển Nhân lực

Công văn 363/QĐ- LHHVN ngày 07/5/2019 về việc giải thể Viện Đào tạo và Phát triển Nhân lực