Công văn 362/QĐ- LHHVN ngày 07/5/2019 về việc giải thể Trung tâm hỗ trợ năng lực và hợp tác cộng đồng

Công văn 362/QĐ- LHHVN ngày 07/5/2019 về việc giải thể Trung tâm hỗ trợ năng lực và hợp tác cộng đồng