Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2015 về việc thành lập Hộ đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học vad công nghệ năm 2015 (đợt 5)

Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2015 về việc thành lập Hộ đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học vad công nghệ năm 2015 (đợt 5)