Kết luận số 1778-KL/TU ngày 20/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Kết luận số 1778-KL/TU ngày 20/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum