Công văn số 85-HD/BTGTW ngày 08/03/2019 về việc Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công văn số 85-HD/BTGTW ngày 08/03/2019 về việc Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh