15:56 ICT Thứ bảy, 17/11/2018
Rss Feed

Hòa Bình: Liên hiệp hội qua 10 năm xây dựng và phát triển

Đăng lúc: Thứ ba - 02/02/2016 14:27 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Nhìn lại chặng đường mười năm qua kể từ Đại hội lần thứ nhất (năm 2005), Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hòa Bình đã từng bước trưởng thành và khẳng định vị thế, vai trò của mình là tổ chức chính trị- xã hội của trí thức Khoa học và Công nghệ có những đóng góp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và an ninh, quốc phòng của địa phương.

Từ ngày đầu thành lập mới có 05 hội thành viên, tính đến nay Liên hiệp hội Hòa Bình đã có 12 hội thành viên và 02 trung tâm trực thuộc, với số hội viên gần 10.000 người. Đây là lực lượng trí thức quan trọng, đông đảo trong khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức của tỉnh, đi đầu trong tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, góp phần tạo nên phong trào nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất và đời sống; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Một số hội hoạt động rất hiệu quả, duy trì danh hiệu và giữ vững ổn định tổ chức nhiều năm liền như: hội Đông y, hội Luật gia, hội Sử học, hội Y học, hội Kiến trúc... Bộ máy cơ quan Liên hiệp hội hiện nay đã có Văn phòng và 02 ban với 8 cán bộ chuyên trách đều có trình độ đại học trở lên, đủ  năng lực thực hiện nhiệm vụ. Đảng đoàn và chi bộ đảng ngày càng vững mạnh.

Là một tổ chức chính trị- xã hội, Liên hiệp hội đã tích cực và thực sự trở thành tổ chức nòng cốt trong việc huy động cán bộ khoa học kỹ thuật đầu đàn thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau trong và ngoài tỉnh, để nghiên cứu, góp ý kiến đánh giá, phản biện và giám định xã hội các kế hoạch, chương trình, đề án quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất là sau khi có Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh về “Giao công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh” và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, ngày càng được tăng cường. Phối hợp với các hội thành viên tham gia đóng góp vào nhiều dự thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp yêu cầu. Các ý kiến khách quan, trí tuệ mang tính xây dựng của chuyên gia khoa học trong Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được các cơ quan chức năng đánh giá cao, dư luận xã hội đồng tình, tin tưởng. Đây chính là nguồn nội lực quan trọng cần được phát huy và trọng dụng trong sự nghiệp phát triển và đổi mới của tỉnh trong thời gian tới.

Liên hiệp hội tỉnh quan tâm triển khai thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ “ Về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật” và Quyết định số 3072/QĐ-UBND, ngày 09/11/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 02 năm một lần tổng kết và trao giải thưởng. Liên hiệp hội Hòa Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm trưởng Ban tổ chức Hội thi, tính đến cuối năm 2015 đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh 5 lần phát động và trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật. Tổng số đã có 208 giải pháp  của các tầng lớp nhân dân tham gia Hội thi, trong đó có 65 giải pháp đoạt giải  hửơng ứng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc ( lần thứ 6 đến lần thứ 11), kết quả đã có 62 giải pháp của các em thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi, trong đó 31 giải pháp đoạt giải. Những sáng kiến đạt giải thưởng của Trung ương, của tỉnh đã được phổ biến, áp dụng vào thực tế sản suất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Công tác truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN đến các tầng lớp nhân dân, bằng nhiều hình thức; đã tổ chức được hàng trăm hội nghị, tập huấn, hội thảo cho hơn 6.168 lượt cán bộ, người dân tham gia; xuất bản hàng ngàn đầu sách, tập san, bản tin, tờ rơi; Phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ đến với người dân để áp dụng vào sản xuất, đời sống, góp phần làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho nhân dân. Đồng thời Liên hiệp hội rất coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, thông qua hoạt động Khoa học và Công nghệ những trí thức có nhiều đóng góp đã kịp thời đề nghị các cấp khen thưởng, tôn vinh.

Liên hiệp hội cùng các hội thành viên đã chủ động mở rộng hợp tác, liên kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam, các tổ chức KHCN trung ương, thu hút nguồn lực tăng cường nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Kết quả trong 10 năm xây dựng và phát triển, đã có hàng trăm đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp bộ, cấp ngành, cấp  cơ sở đã được Liên hiệp hội, các hội thành viên thực hiện và được hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá cao. Nhiều đề tài, dự án đã được phổ biến nhân ra diện rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp hội Hòa Bình, các hội thành viên, đơn vị trực thuộc đã mở rộng quan hệ với các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam như: Chương trình tài trợ các dự án nhỏ - Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF/SGP); Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF); Quy hỗ trợ tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (PARAFF); Quỹ hội đồng Anh và Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (Csip); Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam; ngân hàng thế giới WorldBanh; Tổ chức Kenan tại Việt Nam.  Kết quả trong các năm qua các tổ chức quốc tế đã tài trợ cho thực hiện 14 dự án với kinh phí gần 6 tỷ  DVN. Thông qua thực hiện các dự án niềm tin của Liên hiệp hội Hòa Bình và các đơn vị tham gia dự án với nhà tại trợ nước ngoài ngày càng có uy tín, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển hợp tác trong các năm tiếp theo.

Liên hiệp hội và các hội thành viên tăng cường tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN, phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tính trung thực trong khoa học và đạo đức nghề nghiệp của trí thức, gương mâu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Liên hiệp hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia chuẩn bị các báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 31/3/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh”; Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”; Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CT/TU ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X) “ Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước”; Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 02/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “ Về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước”.

Là thành viên của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp hội, các hội thành viên tích cực tham gia hoạt động của Hội đồng tư vấn giám sát và phản biện  xã hội, nhất là sau khi triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “ Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên những năm qua còn bộc lộ một số hạn chế: Chưa tập hợp được đông đảo trí thức Khoa học và công nghệ, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp tham gia sinh hoạt hội; nội dung, hình thức  hoạt động chậm đổi mới, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, một số hội thành viên hiệu quả  hoạt động hạn chế; Hội thi, Cuộc thi chưa có giải thưởng cao của trung ương; công tác tư tưởng của đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng mức, chưa tổ chức được những diễn đàn phù hợp để cung cấp thông tin và tạo môi trường thuận lợi cho trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển Liên hiệp hội và các hội thành viên ngày càng thu hút đông đảo trí thức tham gia hội, nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng đem lại hiệu quả thiết thực. Với những kết quả hoạt động và thành tích đã đạt được Liên hiệp hội Hòa Bình và các hội thành viên, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều Bằng khen…

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Hồng (Chủ tịch Liên hiệp hội Hòa Bình)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 172/2018 new (1)

Market Ban tin so 172 trang 1 7 11 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2018 small