01:51 ICT Thứ bảy, 23/06/2018
Rss Feed

Hiệu quả tác động của Chỉ thị 42/CT-TW ở Thừa Thiên Huế

Đăng lúc: Thứ hai - 09/01/2017 14:10 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"(Chỉ thị 42) được ban hành đã có tác động mạnh mẽ tới sự thay đổi tích cực, phát triển nhiều mặt và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế bàn giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thừa Thiên Huế bàn giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong giai đoạn 1993-2010, những khó khăn, vướng mắc của Liên hiệp hội khi thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Bí thư, ban hành vào năm 1998, đó là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí, chức năng của Liên hiệp hội để quan tâm, tạo điều kiện cho Liên hiệp hội hoạt động; tổ chức của trí thức được mở rộng song lĩnh vực, ngành nghề chưa đa dạng; đội ngũ cán bộ chuyên trách của Liên hiệp hội chưa mạnh; nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng, thiếu tính chuyên nghiệp; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội hiệu quả chưa cao; chưa thu hút và khai thác có hiệu quả tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhất là đội ngũ chuyên gia dầu ngành, trí thức ở xã quê hương tham gia các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh…do đó, việc tạo điều kiện về trụ sở, nhân lực, phương tiện làm việc, giao nhiệm vụ và kinh phí và cung cấp thông tin chưa đảm bảo…  Những vấn đề này được giải quyết và tháo gỡ một phần từ khi Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số 42/CT-TW.

Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra thời cơ thuận lợi và những kết quả đạt được của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế. Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban ngành địa phương nhận thức, bám sát quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp và quán triệt tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, với phương hướng được xác định là “Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh trí tuệ, sáng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; thúc đẩy việc hình thành trung tâm khoa học và công nghệ mạnh của miền Trung và cả nước, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững.”. Nội dung này được đã thể chế hóa bằng các chủ trương, chương trình, kế hoạch hành động cụ thểbằngChương trình Hành động số 01-CTr/TU ngày 03/11/2010 về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 21tháng 2 năm 2012 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Hành động số 01-CTr/TU;Đảng đoàn Liên hiệp hội đã xây dựng Kế hoạch hành động số 01/KH-ĐĐ thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị và Chương trình Hành động số 01-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW và Chương trình hành động số 01-Ctr/TU của ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã bắt đầu giao Liên hiệp hội thực hiện phản biện một số đề án quy hoạch cấp tỉnh và cấp ngành,đồng thời bảo đảm kinh phí duy trì tổ chức bộ máy và các hoạt động thường xuyên của Liên hiệp hội.

Về củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, từ khi Chỉ thị 42-CT/TW được ban hành, tổ chức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đảng đoàn, Chi bộ đảng, tổ chức đoàn thành niên, công đoàn được kiện toàn và thành lập đi vào hoạt động nề nếp, phát huy vai trò và hiệu quả.Tổ chức bộ máy Liên hiệp hội được kiện toàn. UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 01/8/2012 về kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp hội, gồm có văn phòng, ban Thông tin và Phổ biến kiến thức, ban Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội với tổng biên chế là 15 người. Công tác củng cố tổ chức đã được nhiều hội thành viên chú trọng và dần dần đi vào hiệu quả.Liên hiệp hội tỉnh đã quyết định thành lập thêm 7 trung tâm khoa học và công nghệ, nhóm Tư vấn đánh giá tác động môi trường và xã hội (SEIA), 02 câu lạc bộ, kết nạp thêm được 11 hội thành viên, nâng tổng số hội thành viên lên 47 hội thành viên trong ngôi nhà chung Liên hiệp hội.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được phát huy hiệu quả, Liên hiệp hội đã tổ chức và tham gia phản biện 16 đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các nội dung phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp hội được lãnh đạo tỉnh và các ngành hữu quan đánh giá cao.  Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn, phản biện mang tính chuyên ngành của các hội thành viên được đẩy mạnh, có nhiều khởi sắc có thể kể đến như hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, Hội Khoa học Lịch sử,...

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức được tổ chức sâu rộng, công tác thông tin, phổ biến kiến thức luôn được Liên hiệp hội quan tâm tăng cường và nâng cao chất lượng. Đến nay, Liên hiệp hội đã xuất bản được 59 số Bản tin Khoa học và kỹ thuật với hơn 27.000 bản, phát hành đến tận các nhà văn hóa, bưu điện văn hóa, phòng đọc sách, trường học của tất cả các thôn trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ hệ thống Liên hiệp hội có 01 tạp chí, 24 bản tin và tập san, ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức, chất lượng, số lượng phát hành.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội đã được cập nhật thường xuyên, đặc biệt là các thông tin về nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề tài, công trình khoa học, kỹ thuật, các mô hình kinh tế... với phiên bản tiếng việt và phiên bản tiếng anh. Theo thống kê, đến thời điểm này có trên 3.200.000 lượt người truy cập.

Hoạt động khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống được đẩy mạnh thông qua tổ chức giải thưởng, hội thi, cuộc thi,đã tổ chức thành công với 9 lần tổ chức Cuộc thi và Hội thi, 07 lần tổ chức Giải thưởng, các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh ngày càng có những bước tiến quan trọng cả về số lượng và chất lượng các đề tài, công trình và giải pháp tham dự.  Đến nay, đã có hơn 1.710 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi; gần 520 công trình tham gia Giải thưởng và trên 299 giải pháp tham dự Hội thi, trong đó số lượng các đề tài, giải pháp, công trình đạt giải toàn quốc ngày càng tăng.

Về sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp hội, BanThường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, theo dõi và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Liên hiệp hội, định kỳ 6 tháng 1 lần nghe Đảng đoàn Liên hiệp hội báo cáo tình hình, kế hoạch hoạt động.

th2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phan Ngọc Thọ biểu dương thành tích và tăng hoa

Cho Liên hiệp hội nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Mặc dù có nhiều thuận lợi, song khó khăn cơ bản hiện nay của Liên hiệp hội là vai trò, vị trí của Liên hiệp hội chưa được thể chế hóa theo tinh thần của Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính Trị, tức là chưa được công nhận là tổ chức chính trị - xã hội, chỉ là tổ chức hội đặc thù, đồng nhất với các tổ chức xã hội khác, nên còn chịu thiệt thòi về nhiều mặt. Công tác tư tưởng đối với đội ngũ trí chưa được chú trọng, chưa tổ chức được những diễn đàn phù hợp để cung cấp thông tin và tạo môi trường thuận lợi để trí thức bày tổ quan điểm và đóng góp ý kiến vào những chủ trương, chính sách phát triển của địa phương.

Về phát triển tổ chức, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương thành lập tổ chức Liên hiệp hội cấp huyện những chưa thực hiện.Tổ chức Liên hiệp hội có sự phát triển về số lượng, chất lượng nhưng hiệu quả hoạt động còn hạn chế.Tỷ lệ trí thức được tập hợp trong các tổ chức của Liên hiệp hội còn thấp; Trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp và trí thức người Huế đang công tác trong và ngoài nước chưa được chú trọng tập hợp.

Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng đội ngũ trí thức, thiếu sự chủ động.Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa phát huy và còn thụ động.Nhận thức của đội ngũ trí thức, lãnh đạo địa phương và cơ quan hữu quan địa phương về tầm quan trọng của công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội vẫn còn hạn chế.

Sự ra đời và đi vào cuộc sống,Chỉ thị 42-CT/TWcủa Bộ Chính đã được thể chế hóa chỉ thị này tại các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy những kết quả tích cực và bước đầu tháo gỡ một số khó khăn cơ bản của Liên hiệp hội. Tuy nhiên, Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức cần chủ động hơn nữa, huy động sức mạnh tiềm năng của đội ngũ trí thức trong việc tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thế chế hóa Chỉ thị 42-CT/TW, tạo cơ chế, chính sách thỏa đáng cho Liên hiệp hội hoạt động. 

Tác giả bài viết: Hồ Thành
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 167/2018 new (1)

Trang 1 ban tin 167 copy

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2018 1 small