23:49 ICT Thứ tư, 13/12/2017
Rss Feed
Đề án số 138/ĐA-LHH ngày 17/09/2009 về Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2015

Đề án số 138/ĐA-LHH ngày 17/09/2009 về Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2015

Ngày 12/10/2009 Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương đã có Thông báo số 210/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/10/2009

Đăng lúc: 11/11/2009 09:03:59 AM | Đã xem: 423 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình và hành động cụ thể, thiết thực của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện.

Đăng lúc: 21/09/2009 11:36:11 AM | Đã xem: 425 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình và hành động cụ thể, thiết thực của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện.

Đăng lúc: 21/09/2009 11:36:11 AM | Đã xem: 418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Chương trình hành động số 1900 CT/LHH  ngày 25/12/2008 của Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Chương trình hành động số 1900 CT/LHH ngày 25/12/2008 của Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Căn cứ Văn bản số 169-TB/TW ngày 02/08/2008 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Hướng dẫn số 47-HD/TGTW ngày 06/08/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng Đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW như sau:

Đăng lúc: 21/04/2009 12:23:40 PM | Đã xem: 391 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội

Các tin khác

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 161/2017 new (1)

trang 1 Ban tin so 161 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

trang 1 Market Chuyen de Pho bien kien thuc thang 11a chuan small