18:21 ICT Chủ nhật, 25/08/2019
Rss Feed

Thoả thuận phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Đăng lúc: Thứ năm - 16/04/2009 10:20 - Người đăng bài viết: Administrator

 

           - Căn cứ Nghị quyết số 614/2008/UBTVQH12 ngày 29/4/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu lập pháp;

- Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 24/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

- Để tăng cường thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu lập pháp cũng như để tăng cường thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

Viện nghiên cứu lập pháp và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng thống nhất ký kết bản thỏa thuận phối hợp hoạt động với những nội dung chủ yếu như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa của việc hợp tác

Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác giữa Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trên cơ sở tranh thủ và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nhằm giúp các bên thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 2. Thời gian, nội dung phối hợp

1. Thời gian phối hợp:

Thỏa thuận này quy định việc phối hợp hoạt động giữa Viện nghiên cứu lập pháp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các Hội thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là 5 năm, bắt đầu từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2013.

2. Nội dung phối hợp:

a) Tổ chức các hoạt động đóng góp ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết;

b) Tư vấn, đánh giá, kiến nghị… về mặt nội dung đối với các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng pháp luật về phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường;

c) Xây dựng và trao đổi thông tin, tư liệu khoa học liên quan đến việc thực hiện chức năng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu hỗ trợ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội;

d) Các hoạt động phối hợp khác khi xét thấy cần thiết.

Điều 3. Phương thức hợp tác

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện nghiên cứu lập pháp quy định tại Nghị quyết số 614/2008/UBTVQH12 ngày 29/4/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 24/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trên tinh thần chủ động phối hợp, bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên theo những phương thức sau đây:

1. Mỗi bên sẽ cử ra một Nhóm công tác để đảm nhiệm các công việc cụ thể theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện nghiên cứu lập pháp và Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

2. Phối hợp tổ chức các nghiên cứu chung, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, khảo sát;

3. Đặt yêu cầu tư vấn, nghiên cứu.

4. Phương thức phối hợp cụ thể sẽ do Lãnh đạo Viện nghiên cứu lập pháp và Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao đổi, thống nhất và cùng chủ trì thực hiện. Định kỳ 6 tháng một lần, Lãnh đạo Viện nghiên cứu lập pháp và Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức họp để trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện các hoạt động phối hợp và các hoạt động sẽ tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo. Hàng năm, Lãnh đạo Viện nghiên cứu lập pháp và Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động phối hợp;

5. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, Lãnh đạo Viện nghiên cứu lập pháp và Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có thể thống nhất xây dựng Chương trình và Kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể trong từng năm.

6. Các đơn vị thuộc Viện nghiên cứu lập pháp và các đơn vị thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ động tổ chức làm việc để thực hiện những vấn đề đã được Lãnh đạo Viện nghiên cứu lập pháp và Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thống nhất hoặc định hướng.

Điều 4. Trách nhiệm của Viện nghiên cứu lập pháp

1. Cử cán bộ của Viện tham gia các hoạt động chung và làm thành viên nhóm công tác của Viện nghiên cứu lập pháp.

2. Có thể đặt yêu cầu tư vấn, nghiên cứu, phản biện; mời các chuyên gia của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam với tư cách là các cộng tác viên tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc hội thảo, toạ đàm có liên quan do Viện nghiên cứu lập pháp chủ trì tổ chức; tham gia các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, cung cấp thông tin…của Viện nghiên cứu lập pháp.

3. Chia sẻ, cung cấp các báo cáo, tài liệu có liên quan cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các chuyên gia của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam để phục vụ cho hoạt động phối hợp nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, hội thảo chung.

Điều 5. Trách nhiệm của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

1. Tự mình hoặc đề nghị các đơn vị thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cử chuyên gia tham gia hoạt động nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, hội thảo, khảo sát… với Viện nghiên cứu lập pháp khi có đề nghị phối hợp.

2. Tự mình hoặc đề nghị các đơn vị thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cử chuyên gia thực hiện nghiên cứu theo yêu cầu của Viện nghiên cứu lập pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

3. Trong phạm vi thẩm quyền, điều kiện và năng lực cho phép, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác nghiên cứu của Viện nghiên cứu lập pháp, đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học liên quan đến việc thực hiện chức năng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội khi có đề nghị; phối hợp với Viện nghiên cứu lập pháp trong việc thực hiện việc thu thập, chọn lọc, phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước hỗ trợ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Điều 6. Cơ chế tài chính phục vụ hoạt động phối hợp

1. Hai bên có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động đã được thống nhất hàng năm.

2. Việc thực hiện kinh phí trong từng nội dung hợp tác cụ thể sẽ được hai bên thỏa thuận và thống nhất theo quy định.

3. Hai bên thống nhất về nguyên tắc sự cần thiết phải hợp tác trong việc huy động, tranh thủ sử dụng các nguồn lực tài chính để phục vụ cho việc thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ chung theo quy định của pháp luật.

            Điều 7. Tổ chức thực hiện

            1. Viện nghiên cứu lập pháp và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt thoả thuận này. Hằng năm, hai bên có thông báo về chương trình phối hợp hoạt động cụ thể.

2. Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi thực hiện Thoả thuận này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc vấn đề mới, Lãnh đạo Viện nghiên cứu lập pháp và Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ trao đổi ý kiến để có sự vận dụng linh hoạt hoặc sửa đổi, bổ sung Thoả thuận cho phù hợp.

            3. Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Viện nghiên cứu lập pháp và Ban Hợp tác Quốc tế - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm làm đầu mối giúp Lãnh đạo Viện nghiên cứu lập pháp và Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện Thoả thuận này.

            Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thoả thuận phối hợp hoạt động này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                     Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

ĐẠI DIỆN VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

VIỆN TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

  

TS. Đinh Xuân Thảo

ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Q. CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Hồ Uy Liêm

 

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small