17:45 ICT Thứ tư, 17/07/2019
Rss Feed

Quyết định số 196/QĐ-LHH ngày 3/3/2005 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Về việc thành lập Văn phòng Hỗ trợ Tư vấn, Phản biện và Giám định Xã hội

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/04/2005 18:25 - Người đăng bài viết: Administrator

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM


Về việc thành lập Văn phòng  Hỗ trợ Tư vấn,
Phản biện và Giám định Xã hội

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP

CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

- Căn cứ quyết định 121/HĐBT ngày 29 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) thành lập và hoạt động;

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp hội;

- Căn cứ Nghị định số 87/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ  về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn;

      
- Căn cứ Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ban hành ngày 30 tháng 01 năm 2002 củâ Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.


- Theo tính thần công văn số269/BNV-TCPCP ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Văn phòng Hỗ trợ  Tư vấn, Phản biện và Giám định Xã hội


- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức- Cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1:
Nay thành lập Văn phòng Hỗ trợ Tư vấn, Phản biện và Giám định Xã hội, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.


Tên giao dịch tiếng Anh:


Office for Social Consultancy and Evaluation


Tên viết tắt: OSCE

 

Điều 2:

Văn phòng Văn phòng Hỗ trợ Tư vấn, Phản biện và Giám định Xã hội là đơn vị sự nghiệp có thu, được Liên hiệp hội cấp trụ sở làm việc và một phần kinh phí hoạt động, hoạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có biên chế và tài khoản riêng, có chức năng huy động các nhà khoa học, tổ chức thực hiện và điều phối các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án của nhà nước cũng như của các tổ chức khác.

 

Điều 3.


Văn phòng Hỗ trợ Tư vấn, Phản biện và Giám định Xã hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách và pháp luật hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế của Liên hiệp hội và Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng.

 

Điều 4.


Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Truởng các Ban có liên quan của Liên hiệp hội và Giám đốc Văn phòng Hỗ trợ Tư vấn, Phản biện và Giám định Xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
 - Như điều 4
 
-  Bộ Nội vụ
 - Bộ Công an (C13)
 
- Ban KGTW
 
- Văn phòng Chính phủ
 
- Các hội thành viên
 
- Các tổ chức trực thuộc
 
- Lưu VP- TC LHH

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TW

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM

Chủ tịch


(Đã ký)


Vũ Tuyên Hoàng

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 179/2019 new (1)

trang 1 Market Ban tin so 179 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small