19:22 ICT Chủ nhật, 25/08/2019
Rss Feed

Quy định số 1350/LHH ngày 21/11/2006 về việc thành lập, quản lý, và giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Đăng lúc: Thứ ba - 11/09/2007 09:10 - Người đăng bài viết: Administrator

 

- Căn cứ Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên hiệp hội);

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp hội;

- Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 9/6/2000;

- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ,

Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ban hành “Quy định về việc thành lập, quản lý và giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam”.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) thành lập các tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là đơn vị 81) nhằm mục đích:

- Tập hợp các nhà khoa học và công nghệ trong mọi lĩnh vực nhằm phát huy tài năng và trí tuệ của họ để đóng góp vào sự nghiệp xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, phát triển cộng đồng và xóa đói, giảm nghèo góp phần xây dựng và phát triển đất nước;

- Tạo việc làm và nguồn thu nhập hợp pháp cho các cán bộ khoa học thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo và các hoạt động xã hội khác;

- Góp phần thực hiện vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng hướng về cơ sở, tiến quân vào khoa học kỹ thuật.

Điều 2. Các đơn vị 81 trực thuộc Liên hiệp hội có tư cách pháp nhân độc lập, tự chủ, tự quản và tự trang trải về tài chính, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, điều lệ đã được phê duyệt, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuân thủ điều lệ và quy chế hoạt động của Liên hiệp hội, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Trong trường hợp các đơn vị trực thuộc tiến hành các lớp đào tạo thường xuyên có cấp chứng chỉ thì phải tuân theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường dân lập do Liên hiệp hội thành lập hoặc bảo trợ không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Điều 3. Các đơn vị 81 trực thuộc được tổ chức và hoạt động dưới các hình thức:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là tổ chức nghiên cứu và phát triển hay NC&PT), tổ chức đào tạo gồm các loại hình như viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trại nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm, liên hiệp khoa học - sản xuất;

- Tổ chức dịch vụ KH&CN gồm các loại hình như trung tâm, văn phòng.

Các đơn vị đều có quyền bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo của Liên hiệp hội.

CHƯƠNG II

THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ

Điều 4. Thành lập đơn vị

4.1. Điều kiện thành lập

- Đơn vị phải có mục tiêu rõ ràng, có phương hướng hoạt động dài hạn và kế hoạch ngắn hạn.

- Người đứng đầu đơn vị phải là người không ở trong biên chế Nhà nước, có năng lực quản lý, có trình độ đại học trở lên.

- Sáng lập viên là những người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có đóng góp trực tiếp vào việc thành lập và các hoạt động của đơn vị. Nhân sự làm việc chính nhiệm hoặc kiêm nhiệm phải có tối thiểu là 4 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 2 nhân sự chính nhiệm.

- Đơn vị phải có trụ sở làm việc, cơ sở vật chất cần thiết cho các hoạt động, điện thoại, Fax, E-mail (nếu có) theo quy định của Nhà nước.

4.2. Hồ sơ xin thành lập bao gồm:

- Đơn xin thành lập gửi Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; trong đơn ghi rõ họ tên người đại diện cho các sáng lập viên, tên gọi của đơn vị (tiếng Việt, tiếng nước ngoài và viết tắt), địa chỉ văn phòng, điện thoại, Fax (nếu có), mục đích thành lập, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu và cam kết hoạt động đúng pháp luật, điều lệ và quy chế của Liên hiệp hội.

- Dự thảo điều lệ của đơn vị xin thành lập.

- Danh sách nhân lực khoa học tham gia hoạt động của đơn vị (ghi theo mẫu quy định) kèm theo lý lịch khoa học, bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng. Đối với cán bộ kiêm nhiệm, phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của cơ quan đang quản lý cán bộ đó.

- Sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học có công chứng của người đứng đầu đơn vị.

- Phương án tổ chức và hoạt động trong thời gian trước mắt và lâu dài.

- Giấy chứng nhận về trụ sở làm việc, địa chỉ, điện thoại, Fax và E-mail.

- Bản kê khai vốn và tài sản của đơn vị.

Hồ sơ xin thành lập đơn vị gửi về Ban Tổ chức – Cán bộ của Liên hiệp hội để thẩm định, sau khi hoàn chỉnh sẽ được trình Thường trực Đoàn Chủ tịch để xem xét và quyết định.

Điều 5. Không quá 3 tháng sau khi có quyết định thành lập, đơn vị phải hoàn chỉnh các hồ sơ và các thủ tục cần thiết để đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các Bộ có liên quan. Nếu sau 6 tháng không đăng ký hoạt động được, mà không có lý do xác đáng, Liên hiệp hội sẽ thu hồi quyết định thành lập.

Điều 6. Sau khi nhận quyết định thành lập, đơn vị phải nộp lệ phí thành lập với mức quy định là 1.000.000 (một triệu) đồng. Các đơn vị phải đặt cọc 10.000.000 (mười triệu) đồng vào tài khoản của Liên hiệp hội để có thể sử dụng vào việc đóng góp lệ phí quản lý trong trường hợp đơn vị không thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ hoặc bị giải thể.

Điều 7. Giải thể đơn vị

Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội bị giải thể trong những trường hợp sau:

- Theo quyết định của đơn vị (xin được giải thể).

- Theo quyết định giải thể của Liên hiệp hội trong trường hợp các đơn vị hoạt động không có hiệu quả, không có khả năng thực hiện được chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra; không chấp hành Điều lệ và không thực hiện nghiêm túc quy chế của Liên hiệp hội (không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm; không nộp kinh phí quản lý cho Liên hiệp hội tới một năm); vi phạm pháp luật đến mức bị giải thể;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Không hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN; ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục; có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động; khi bị phát hiện có sự giả mạo trong hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN).

Việc thanh lý tài sản và thủ tục giải thể được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật của Nhà nước (theo mục 8 Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH&CN).

Điều 8. Việc thành lập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội do Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét và quyết định trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra hoặc của tập thể các Ban của Liên hiệp hội có trách nhiệm theo dõi và quản lý các đơn vị như Ban Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng, Ban Khoa học, Công nghệ và Kinh tế, Ban Đào tạo và Phổ biến Kiến thức (nếu đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo).

Điều 9. Khi xét thấy cần thiết phải thành lập các tổ chức cấp dưới không có tư cách pháp nhân như các chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố... (đơn vị cấp 2), các đơn vị phải xây dựng đề án, quy chế hoạt động và báo cáo với Thường trực Đoàn Chủ tịch. Chỉ sau khi được Thường trực Đoàn Chủ tịch chấp thuận và ra quyết định, các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội mới được thành lập tổ chức cấp dưới.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ CỦA LIÊN HIỆP HỘI

Điều 10. Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản và tự trang trải tài chính trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo, phát triển cộng đồng và xóa đói, giảm nghèo theo chức năng, nhiệm vụ đã được ghi trong Điều lệ và Giấy phép đăng ký hoạt động. Các đơn vị phải chấp hành các chế độ quản lý tài chính, kế toán của một đơn vị hạch toán độc lập và các quy định về tài chính của Nhà nước. Ngoài các chức danh lãnh đạo (Giám đốc/Tổng giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc) và kế toán trưởng do Liên hiệp hội bổ nhiệm, các cán bộ và nhân viên của đơn vị làm việc theo chế độ hợp đồng. Lãnh đạo đơn vị phải báo cáo cho Ban Tổ chức – Cán bộ của Liên hiệp hội biết số cán bộ, nhân viên làm việc thường xuyên cho đơn vị; đồng thời, đơn vị phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên làm việc lâu dài tại đơn vị theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Điều 11. Liên hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai các hoạt động trong nước và hợp tác với nước ngoài trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ đã được Nhà nước quy định. Các đơn vị được tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ do Liên hiệp hội tạo nguồn kinh phí theo hình thức tuyển chọn.

Điều 12. Liên hiệp hội có trách nhiệm giám sát các hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng và nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ và Giấy phép đăng ký hoạt động do Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc Bộ có liên quan khác) cấp. Khi cần thay đổi hoặc bổ sung thêm chức năng và nhiệm vụ, đơn vị phải có tờ trình đề nghị Liên hiệp hội và Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc Bộ có liên quan khác) xem xét và quyết định. Trong tờ trình, cần nêu rõ lý do, nội dung bổ sung và năng lực thực hiện.

Hằng năm, Liên hiệp hội tổ chức họp các đơn vị để đánh giá hoạt động trong năm qua, bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm tới và thông tin về hoạt động của Liên hiệp hội cho các đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị cũng có thể được mời tham dự các cuộc họp chuyên đề, các lớp tập huấn, các hội nghị, hội thảo khoa học do Liên hiệp hội tổ chức.

Điều 13. Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Khi thay đổi trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc, phải thông báo ngay cho Liên hiệp hội và Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc Bộ có liên quan khác).

Nội dung báo cáo định kỳ gửi về Liên hiệp hội trước ngày 30/12 hằng năm gồm:

- Tình hình tổ chức, nhân sự, địa chỉ liên hệ (trụ sở và điện thoại, Fax).

- Kết quả các hoạt động khoa học và công nghệ, hội thảo, đào tạo đã thực hiện.

- Đánh giá chung tình hình hoạt động và những thuận lợi, khó khăn; việc chấp hành các quy định và pháp luật của Nhà nước, các quy định và quy chế của Liên hiệp hội.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Liên hiệp hội (chế độ báo cáo và nộp kinh phí quản lý).

- Phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

- Các kiến nghị đối với Liên hiệp hội và các cơ quan quản lý Nhà nước.

CHƯƠNG IV

NGHĨA VỤ ĐÓNG GÓP

Điều 14. Các đơn vị trực thuộc có nghĩa vụ đóng góp kinh phí quản lý cho Liên hiệp hội, bao gồm:

- Kinh phí quản lý mỗi tháng 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng); riêng trong năm đầu mới thành lập, đóng 50% kinh phí quản lý. Thời gian tính đóng góp kinh phí quản lý kể từ khi đã được công an cấp dấu hoạt động.

- Các đơn vị thực hiện các đề tài, dự án do Liên hiệp hội tạo nguồn kinh phí hoặc hỗ trợ tạo nguồn kinh phí phải có trách nhiệm đóng góp xây dựng Liên hiệp hội theo quy định về quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội.

Điều 15. Liên hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp với Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc Bộ khác có liên quan) kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các đơn vị về các mặt tổ chức, hoạt động khoa hoạc và công nghệ, đào tạo, thực hiện các chế độ, chính sách, các quy chế, quy định của Liên hiệp hội... Thời gian và nội dung kiểm tra sẽ được thông báo cho đơn vị trước khi tiến hành.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Các đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp hội, Văn phòng và các Ban của Liên hiệp hội có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh quy định này.

Cá nhân hoặc đơn vị nào vi phạm các điều trong quy định, tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật.

Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh với Ban Tổ chức - Cán bộ và Ban Khoa học, Công nghệ và Kinh tế để báo cáo Lãnh đạo Liên hiệp hội xem xét, giải quyết.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 541/LHH của Liên hiệp hội đã ban hành ngày 05/7/2001.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ TUYÊN HOÀNG

Tác giả bài viết: , ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small