18:21 ICT Chủ nhật, 25/08/2019
Rss Feed

Nghị quyết số 538 NQ/LHH của Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009)

Đăng lúc: Thứ hai - 13/04/2009 14:51 - Người đăng bài viết: Administrator

 

Ngày 12 tháng 03 năm 2009, Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004 - 2009) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Về dự Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) lần thứ năm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và 197 uỷ viên Hội đồng Trung ương, đại diện cho 68 Hội và Tổng hội khoa học và kỹ thuật các ngành Trung ương và 55 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố và các phòng, ban cơ quan trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam

Hội nghị đã nghe Đoàn Chủ tịch Hội đồng trung ương trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009, Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VI ( nhiệm kỳ 2009-2014); tiến hành kết nạp các hội thành viên mới và bổ sung các uỷ viên Hội đồng Trung ương và bầu Tổng thư ký. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008 của Liên hiệp hội Việt Nam và phương hướng công tác năm 2009; Bàn các biện pháp tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 45- CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27- NQ/TW của Hội nghị BCH TW Đảng (khoá X)

2. Các biện pháp đẩy mạnh và tăng cường hoạt động của các Hội ngành trung ương, hướng vào công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội;  khả năng đảm nhận và tổ chức thực hiện các dịch vụ công; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương; hoạt động phối hợp giữa các Hội thành viên và Liên hiệp hội Việt Nam

3. Tăng cường tính năng động và chủ động trong hoạt động của các liên hiệp hội tỉnh, thành phố; xây dựng tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động Hội; tăng cường các mối quan hệ với các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương; đẩy mạnh hoạt động, phối hợp giữa Liên hiệp hội địa phương với các hội ngành Trung ương.

4. Thảo luận về Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2009 -2014).

Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương khoá V Liên hiệp hội Việt Nam nhất trí quyết nghị: 

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008 của Liên hiệp hội Việt Nam và phương hướng công tác năm 2009 và nhấn mạnh rằng năm 2008 Liên hiệp hội Việt Nam đã thực sự đẩy mạnh các hoạt động và thu được nhiều kết quả cả về phát triển tổ chức, hoạt động năm vấn, phản biện và giám định xã hội, đào tạo và phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác quốc tế. 

2. Kết nạp 03 Hội thành viên mới là:  Hội Tưới tiêu Việt Nam; Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; và  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

3. Chấp thuận để 19 đồng chí  thôi chức ủy viên Hội đồng Trung ương (có danh sách kèm theo). 

4. Bầu bổ sung 29 đồng chí vào Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam (có danh sách ở cuối)  

5. Bầu đồng chí Phạm Văn Tân- Phó Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam, giữ chức Tổng Thư ký.

6. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VI, (nhiệm kỳ 2009- 2014)

7. Giao cho Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam; đặc biệt phát huy sức mạnh tổng hợp của các hội thành viên, các tổ chức thuộc Liên hiệp hội Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội về những vấn đề bức xúc mang tính chất liên ngành, đa ngành và có tầm chiến lược cao, đang đặt ra cho nước ta trong giai đoạn hiện nay; thúc đẩy thành lập các Liên hiệp hội ở các tỉnh còn lại; tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về Liên hiệp hội Việt Nam. Tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW nhằm xây dựng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27- NQ/ TW của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7 (Khóa X); Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VI ( Nhiệm kỳ 2009- 2014)

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ 5 kêu gọi đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, các hội thành viên và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VI ( Nhiệm kỳ 2009- 2014).

Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ 5 giao cho Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết này và tổ chức tốt việc thực hiện

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐTW

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Q.  CHỦ TỊCH

PGS.TS. Hồ Uy Liêm

 

Danh sách Ủy viên Hội đồng Trung ương được bầu bổ sung

 

§         Cơ quan Liên hiệp hội Việt Nam

Ông Phan Anh Sơn, Q. Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Liên hiệp hội Việt Nam

§         Các hội ngành trung ương

1.      Ông Nguyễn Hữu Dư, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký, Hội Toán học Việt Nam

2.      Ông Phùng Chí Sĩ, Tổng Thư ký, Hội Bảo vệ TNMT Việt Nam

3.      Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký, Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam

4.      Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch, Hội Thú y Việt Nam

5.      Ông Đậu Ngọc Hào, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký, Hội Thú y Việt Nam

6.      Ông Hà Đắc Biên, Tổng Thư ký, Hội Thiết bị y tế Việt Nam

7.      Ông Phạm Xuân Sử, Chủ tịch, Hội Tưới tiêu Việt Nam

8.      Ông Lê Đức Năm, Tổng Thư ký, Hội Tưới tiêu Việt Nam

9.      Ông Lê Ngọc Phước, Phó Chủ tịch,Hội Nghề cá Việt Nam

10.  Ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch, Hội Nghề cá Việt Nam

11.  Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Hội Thuỷ Lợi Việt Nam

12.  Ông Trần Xuân Giai, Phó Tổng Thư ký, Hội Thuỷ lợi Việt Nam

13.  Ông Trần Văn Tá, Chủ tịch, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

14.  Ông Bùi Văn Mai, Phó Chủ tịch thường trực – Tổng Thư ký, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

15.  Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch, Hội Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam

Các liên hiệp hội địa phương

1.      Hoàng Văn Kể, Chủ tịch, Liên hiệp hội Hải Phòng

2.      Nguyễn Huỳnh, Phó Chủ tịch, Liên hiệp hội Bình Định

3.      Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Liên hiệp hội Ninh Bình

4.      Vũ Đình Tuỵ, Phó Chủ tịch, Liên hiệp hội Ninh Bình

5.      Nguyễn Quốc Trị, Phó Chủ tịch thường trực, Liên hiệp hội Lào Cai

6.      Bùi Phúc Khánh, Chủ tịch, Liên hiệp hội Phú Thọ

7.      Phùng Đức Hoà, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Liên hiệp hội Phú Thọ

8.      Minh Tùng, Chủ tịch, Liên hiệp hội An Giang

9.      Trần Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực, Liên hiệp hội An Giang

10.  Phạm Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch thường trực, Liên hiệp hội Quảng Nam

11.  Nguyễn Xuân Thiều, Phó Chủ tịch thường trực, Liên hiệp hội Hà Tĩnh

12.  Phạm Văn Bội, Phó Chủ tịch thường trực, Liên hiệp hội Lạng Sơn

13.  Nguyễn Thị Hà, Tổng Thư ký, Liên hiệp hội Lạng Sơn

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small