19:39 ICT Thứ bảy, 24/08/2019
Rss Feed

Quyết định số 26/2002/QĐ-BKHCNMT, ngày 08 tháng 05 năm 2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Về việc phê duyệt Chương trình nâng cao nhận thức đa dạng sinh học giai đoạn 2001 - 2010

Đăng lúc: Thứ tư - 19/01/2005 16:12 - Người đăng bài viết: Administrator

 

(Tóm tắt)

Theo đó, mục tiêu của chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của toàn xã hội về vai trò của đa dạng sinh học trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững, về bảo vệ đa dạng sinh học, làm cho bảo vệ đa dạng sinh học trở thành một trong những ý niệm đạo đức của thời đại, thành nguồn lực cho sự phát triển xã hội; Xây dựng chuẩn mực về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và môi trường để cải thiện được chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

Chương trình được xây dựng dựa trên những nguyên tắc : Phù hợp với các quy định tại Điều 13 Công ước đa dạng sinh học về các hành động nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng; Phù hợp với nguồn lực kinh tế - xã hội, trình độ và tập quán của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; Phục vụ việc xây dựng và thực hiện đường lối và chủ trương về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phù hợp với các văn bản pháp lý và các công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã tham gia; Tiếp thu một cách có chọn lọc các kinh nghiệm tốt của các tổ chức quốc tế và nước ngoài; Thu hút sự tham gia rộng rãi và tích cực của nhân dân, của cán bộ chính quyền các cấp; Kết hợp việc giáo dục, nâng cao nhận thức với việc thực thi các hành động cụ thể về bảo tồn đa dạng sinh học.

Nội dung của chương trình bao gồm: Cung cấp các kiến thức từ đơn giản đến phức tạp về đặc điểm, hiện trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam và ở từng vùng; Tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân có sự hiểu biết về vai trò của đa dạng sinh học trong cuộc sống hàng ngày; Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức việc giáo dục nâng cao nhận thức đa dạng sinh học tại mọi vùng của đất nước; Phối hợp chặt chẽ giáo dục đa dạng sinh học trong nhà trường và ngoài nhà trường; Đào tạo đội ngũ cán bộ có hiểu biết về đa dạng sinh học cho cơ sở ở tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã làm cán bộ nòng cốt cho công tác giáo dục nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học phù hợp với từng vùng; Xây dựng chương trình và triển khai công tác nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học phù hợp theo các nhóm đối tượng: cộng đồng dân cư các vùng, các doanh nghiệp khai thác và sử dụng sản phẩm đa dạng sinh học, cán bộ làm việc tại các khu bảo tồn, lực lượng vũ trang, văn hóa, thông tin, giáo dục và đào tạo; Xã hội hóa công tác nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, huy động mọi cá nhân, mọi ngành, mọi cấp cùng hợp tác tham gia quản lý bảo tồn đa dạng sinh học; Đào tạo đội ngũ chuyên gia về nghiên cứu, quản lý và giáo dục đa dạng sinh học; Nâng cao nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ quản lý nhà nước các cấp.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small