22:11 ICT Thứ năm, 26/04/2018
Rss Feed

Quy chế số 08-QC/ĐUK-ĐĐLHH, ngày 28/10/2003 về quan hệ phối hợp công tác giữa đảng uỷ khối Cơ quan khoa giáo Trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam

Đăng lúc: Thứ ba - 18/01/2005 14:59 - Người đăng bài viết: Administrator

 

- Căn cứ Quy định số 64-QĐ/TW ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về “Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương”;

- Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 14 tháng 11 năm 1992 của Bộ Chính trị (khoá VII) về “lập các Đảng đoàn đoàn thể nhân dân ở cấp Trung ương”.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác trí thức khoa học và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của mỗi cơ quan.

Đảng uỷ khối Cơ quan khoa giáo trung ương và Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam

thống nhất ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác như sau

Điều I: Nội dung phối hợp

1- Tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết, chủ trương, chính sách trong lĩnh vực khoa giáo, về công tác trí thức tới cán bộ chủ chốt của cơ quan Liên hiệp Hội.

2- Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực hoạt động cho cán bộ, đảng viên.

3- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề cần thiết để Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo đối với công tác trí thức; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và những việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Trao đổi ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ của Hội, khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ Hội theo quy chế của Trung ương.

5- Thực hiện công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng các đoàn thể ở cơ quan Liên hiệp Hội, trọng tâm là công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; trao đổi ý kiến về việc chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp Hội.

Điều II: Phương thức phối hợp

1- Định kỳ sáu tháng một lần (trừ trường hợp đột xuất), Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Đảng đoàn Liên hiệp Hội tổ chức cuộc họp thông báo cho nhau về những nội dung nêu ở Điều I.

2- Đại diện Đảng uỷ Khối được mời tham dự các cuộc họp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các hội nghị tổng kết công tác năm của cơ quan Liên hiệp Hội và triển khai công tác toàn ngành của Liên hiệp Hội.

3- Văn phòng Đảng uỷ Khối cùng với Văn phòng Đảng uỷ cơ quan và Văn phòng Liên hiệp Hội có nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng uỷ Khối và Đảng đoàn Liên hiệp Hội phối hợp hoạt động để thực hiện Quy chế này.

Điều III: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.


T/M ĐẢNG ĐOÀN
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

BÍ THƯ
Vũ Tuyên Hoàng
(Đã ký)


T/M ĐẢNG ỦY KHỐI
CƠ QUAN KHOA GIÁO TRUNG ƯƠNG

BÍ THƯ
Nguyễn Hữu Tăng
(Đã ký)

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 165/2018 new (1)

Trang 1 Ban tin so 165 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2018 1 small