04:40 ICT Thứ sáu, 19/07/2019
Rss Feed

Hướng dẫn số 14-HD/BKGTW thực hiện Chỉ thị của Ban bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đăng lúc: Thứ hai - 27/06/2005 16:32 - Người đăng bài viết: Administrator

 

Ngày 04 tháng 3 năm 2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, sau khi thống nhất với Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Khoa giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư như sau:


I. YÊU CẦU

1. Làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các hội khoa học và kỹ thuật Trung ương và địa phương, nhận thức rõ tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển công nghệ sinh học ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


2. Đánh giá đúng thực trạng, nhất là những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, phân tích rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng và chính quyền đối với tình hình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống thuộc địa bàn và phạm vi hoạt động; từ đó xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và các biện pháp cụ thể để đưa công nghệ sinh học phục vụ thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của các ngành và các địa phương.


3. Các cấp ủy đảng phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng chỉ đạo sơ kết, tổng kết; phát hiện và nhân rộng các điển hình và mô hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị.


II. TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT


1. Ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, ban thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức việc học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc địa bàn và phạm vi phụ trách.


2. Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức lớp quán triệt đến cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố, các viện nghiên cứu trực thuộc Chính phủ và trực thuộc các bộ, ngành.


Sở khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tổ chức lớp quán triệt đến cán bộ lãnh đạo các viện, trạm, trung tâm khoa học thuộc địa bàn quản lý.


3. Ban Khoa giáo Trung ương phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tổ chức lớp quán triệt gắn với hội nghị giao ban - tập huấn công tác khoa giáo toàn quốc năm 2004 cho trưởng phòng khoa giáo thuộc ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và trưởng ban tuyên giáo các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


III. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN


1. Đề nghị Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc thể chế hóa về mặt nhà nước các mục tiêu, chủ trương, giải pháp được nêu trong Chỉ thị, trước mắt tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:


1.1. Sớm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Chính phủ, trong đó lưu ý làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành đối với nhiệm vụ được Chính phủ phân công trong chương trình hành động.


1.2. Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai ngay một số việc sau:


- Rà soát và đề xuất điều chỉnh lại các chính sách nhằm tạo ra môi trường thực sự khuyến khích công nghệ sinh học phát triển kèm theo những biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả.


- Xây dựng lộ trình và các định hướng nghiên cứu cụ thể để phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực đối với công nghệ gien, công nghệ tế bào thực vật và động vật, công nghệ enzim-protein và công nghệ vi sinh.


- Xây dựng kế hoạch và phương án tập trung đầu tư để xây dựng và hoàn thiện mạng luới các phòng thí nghiệm trọng điểm và các trung tâm nghiên cứu mạnh và công nghệ sinh học.


- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển công nghệ sinh học.


- Xây dựng và triển khai đề án mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo đến năm 2015 cung cấp đủ cán bộ cho nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.


- Kịp thời bố trí vốn từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2005-2010 và các nguồn vốn ODA cho việc thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học quốc gia.


2. Sở khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng và trình ban thường vụ tỉnh, thành ủy ban hành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của tỉnh, thành ủy.


3. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đảng đoàn Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm tạo ra phong trào ứng dụng công nghệ sinh học mạnh mẽ và rộng rãi trên địa bàn nông nghiệp và nông thôn.


4. Ban cán sự đảng Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền về công nghệ sinh học, giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ sinh học nông - lâm - ngư nghiệp, nhất là việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở các địa phương.


IV. KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO 


1. Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư ở các cấp, các ngành và đoàn thể ở địa phương; kịp thời hướng dẫn các cơ sở giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện; hằng năm tổng hợp đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm để báo cáo tỉnh, thành ủy có biện pháp chỉ đạo phù hợp.


2. Hằng năm Ban Khoa giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị liên quan giúp Ban Bí thư kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị tại các bộ, ngành và địa phương.

3. Định kỳ tháng 12 hằng năm ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị bằng văn bản về Ban Khoa giáo Trung ương để tổng hợp trình Ban Bí thư.


TRƯỞNG BAN
Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 179/2019 new (1)

trang 1 Market Ban tin so 179 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small