23:26 ICT Thứ năm, 14/11/2019
Rss Feed

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 03-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW

Đăng lúc: Thứ ba - 29/09/2015 14:02 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

TỈNH ỦY AN GIANG

   ĐẢNG ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

 

 
 
 

 

 

Số:  15-BC/ĐĐLHH

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 

 

 

 An Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2015

 

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 03-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”

 

 
 

 

 

 

                                  

Thực hiện Kế hoạch 03-KH/TU ngày 27/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang (Liên hiệp hội - LHH) báo cáo sơ kết 5 năm (2010-2015) thực hiện với các nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI.

1/ Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai:

Để triển khai thực hiện Kế hoạch 03-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 11/CT-LHH ngày 13/01/2011 thực hiện Kế hoạch 03-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; và đã tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống LHH.

Liên hiệp Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và Chương trình hành động số 11/CT-LHH tại trường Đại học An Giang (tháng 3/2011) có trên 300 Đại biểu trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh tham dự, bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, Tp, và nhiều trí thức trong hệ thống LHH.

Đảng đoàn LHH đã ban hành Kế hoạch số 07-KHHD/LHHAG ngày 28/8/2013 về công tác trí vận nhằm thực hiện Nghi quyết TW 7 (Khóa XI) và chương trình hành động của Tỉnh ủy AG về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.,

Đảng đoàn LHH đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/ĐĐLHH ngày 29/7/2014 thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của  Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đảng đoàn LHH cũng có văn bản tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của  Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 (Khóa X) .

2/ Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện

Hằng năm, LHH đều đưa vào các kế hoạch hoạt động của Ban chấp hành LHH 6 tháng, năm việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch 03-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và có đánh giá, nhắc nhở việc thực hiện.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

1/ Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh và các tổ chức thành viên.

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước xác định là: “tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà. Vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng được nâng cao”. Bộ Chính trị đã nêu rõ quan điểm: “Phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ”.  Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã ban hành nhiều Chỉ thị, Kết luận quan trọng, trong đó nêu rõ vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác vận động trí thức và chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện để Liên hiệp Hội Việt Nam hoạt động.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI năm 2010 đã xác định mục tiêu là: “phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh từ Trung ương đến địa phương, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần quan trọng đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, để đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, phát triển bền vững.

Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh AG là một tổ chức chính trị xã hội được thành lập từ năm 2007, nằm trong hệ thống tổ chức Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam . Từ ngày thành lập đến nay, LHH AG đã qua 2 kỳ đại hội. Ngày 14/6/2012, Đại hội thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang nhiệm kỳ II ( 2012-2017) được tổ chức .

Liên hiệp Hội AG có 2 chức năng chính là:

+ Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong tỉnh; điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên. Làm đầu mối giữa các hội thành viên và các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liệp hiệp Hội. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, Hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh.

+ Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội liên quan đến giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng đội ngũ trí thức; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tỉnh nhà góp ý vào các văn kiện, các qui hoạch, các chủ trương lớn của tỉnh liên quan đến phát triển KTXH; nhất là những vấn đề đòi hỏi hàm lượng KH và CN cao.

Ngày 14/6/2012, Đại hội Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang nhiệm kỳ II (2012-2017) được tổ chức và bầu ra Ban chấp hành LHH nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm 33 ủy viên, bao gồm 23 hội và tổ chức thành viên với gần 10.000 hội viên. Ông Lê Minh Tùng là Chủ tịch nhiệm kỳ II. Đến tháng 7/2015, Ban chấp hành LHH hiện nay có 44 người (tăng 11 Ủy viên), LHH có 35 hội và tổ chức thành viên (tăng 12 hội và tổ chức thành viên), số hội viên gần 12.000 người (tăng gần 2.000 hội viên).

Như vậy, nếu tính từ năm 2007 là năm Liên hiệp Hội được thành lập với tổ chức gồm 16 Hội thành viên và 4470 Hội viên; qua 08 năm hoạt động (2007-2015), số hội và tổ chức thành viên tăng hơn 2 lần, số hội viên tăng gần 3 lần. Các tổ chức Hội có số Hội viên đông (trên 500 người) là: Hội y học, Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Làm vườn, Hội Nữ hộ sinh, Hội Đông y, Hội Điều dưỡng, Hội Luật gia…. Các tổ chức thành viên phát triển Hội viên tốt như: Hội Đông y, Hội Điều dưỡng, Hội Răng hàm mặt, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Dược học…

LHHAG đã cử 04 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) vào ngày 02-03/6/2015 tại Hà Nội. Đ/c Lê Minh Tùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH, tiếp tục tham gia Hội đồng TW Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tháng 10/2011 Liên hiệp Hội được UBND tỉnh công nhận là Hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang. (Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh AG về việc “Xác định danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Tháng 9/2012, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng có Quyết định thành lập Chi bộ Vp. LHH với 04 đảng viên. Đã phát triển thêm 2 đảng viên mới. Chi bộ hiện có 05 ĐV. Chi bộ đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 08/5/2015. Đ/c Nguyễn Trung Lập được bầu là Bí thư Chi bộ LHH nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đại hội, chi bộ đã ban hành Qui chế làm việc của Chi bộ LHH nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 17/5/2013, Tỉnh ủy AG có Quyết định số 1060-QĐ/TU về việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh AG; Quyết định số 1061-QĐ/TU v/v chỉ định Bí thư, PBT và các UV Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ 2012-2017 ( Ông Lê Minh Tùng là Bí thư Đảng đoàn LHH); và Quyết định số 1062-QĐ/TU ban hành qui định, chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT. Ngày 25/6/2013, Đảng đòan LHH họp lần thứ I; và đã thông qua phương hướng hoạt động của Đảng đoàn LHH nhiệm kỳ 2012-2017; thông qua Qui chế làm việc của Đảng đoàn và phân công phụ trách công việc cho các Uỷ viên Đảng đoàn.

Tháng 3/2013, Liên đoàn Lao động tỉnh có Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Vp. LHH. Đại hội Công đoàn cơ sở LHH lần I được tổ chức ngày 26/7/2014.

LHH đã củng cố tổ chức bộ máy hoạt động của Ban chấp hành LHH và Vp. LHH. Đến nay, biên chế chính thức được giao là 07 người. Bộ máy hoạt động của LHH gồm có 01 văn phòng, 02 ban là: Ban thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên (có 2 tiểu ban là Tiểu ban trí vận và phát triển hội viên, tiểu ban tuyên giáo); và Ban KH-CN và tư vấn phản biện (có 2 tiểu ban là Tiểu ban KH-CN và Tiểu ban tư vấn, phản biện và giám định xã hội). LHH đã ban hành Qui chế phối hợp giữa LHH với các tổ chức Hội thành viên; ban hành Quyết định số 108/QĐ-LHH (24/7/2014) về việc ban hành Qui chế quản lí và sử dụng tài sản công của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh”; ban hành QĐ số 155/QĐ-LHH (8/10/2014) về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ tại Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; đồng thời đã ban hành Qui chế làm việc của VP LHH.

Như vậy, thực hiện Kế hoạch 03-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, LHH đã từng bước củng cố, kiện toàn, phát triển cơ cấu tổ chức bộ máy LHH cơ bản đáp ứng yêu cầu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của LHH. LHH đã tăng cường mối liên kết, hợp tác với LHH VN và các LHH tỉnh bạn trong các hoạt động. LHH đã luôn quan tâm đến việc phát triển các hội và tổ chức thành viên, hổ trợ giúp đỡ các hội và tổ chức thành viên hoạt động theo hướng nâng cáo tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội; nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên. LHH cũng đã thu hút, động viện, khuyến khích nhiều trí thức đã nghĩ hưu có trình độ chuyên môn cao tham gia các hội thành viên và tham gia các hoạt động của LHH, nhất là trong công tác tư vấn, phản biện xã hội.

2/ Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Kế hoạch số 03-KH/TU đã yêu cầu LHH : “Đề suất, tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển địa phương, nhất là về khoa học công nghệ, giáo dục  và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng các chương trình, dự án, đề án lớn về KTXH trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Từng bước nâng cao năng lực chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ”.

a/ Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

BCH LHH đã phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp Hội ban hành nhiều văn bản và tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước như:

+ Trong năm 2014:

- Kế hoạch số 19-KH/ĐĐLHH ngày 29/7/2014 thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của  Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Hướng dẫn số 21-HD/ĐĐLHH ngày 15/10/2014 thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Hướng dẫn số 03-HD/ĐĐLHH ngày 23/01/2014 về việc học tập chuyên đề năm 2014 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Kế hoạch số 21-KH/ĐĐLHH (11/8/2014) tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng CTHĐ thực hiện NQ TW 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Kế hoạch số 23-KH/ĐĐLHH (29/9/2014) của Đảng đoàn LHH AG về việc “Triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống tổ chức của LHH, tuyên truyền rộng ra đội ngũ trí thức và nhân dân về việc Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM”.

- Báo cáo về công tác vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh AG phục vụ Tổ biên tập Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần X (11/2014).

- Hướng dẫn số 28-HD/ĐĐLHH ngày 09/12/2014 về việc sinh hoạt và tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

- Các kế hoạch và tài liệu tuyên truyền liên quan đến các ngày lễ kỷ niệm trong năm hoặc các chuyên đề cần tuyên truyền.

- LHH tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 07-KHHĐ/LHHAG ngày 28/8/2013  của Đảng đoàn LHH AG về công tác trí vận của LHH thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa XI) thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

- Trong năm 2014, đã tổ chức 07 buổi tập huấn cho hơn 500 hội viên tham dự với các chủ đề: Nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Khóa XI (về khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo); Hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2014;  40 năm sự kiện Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng sa của Việt Nam (1974-2014) và tình hình biển Đông trong thời gian gần đây; Kế hoạch LHH thực hiện KL 90 của Bộ Chính trị; Triển khai thi hành Hiến Pháp mới và báo cáo thời sự; Nghị quyết TW 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tình hình, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và báo cáo thời sự; Quan hệ Việt Nam-Nga, Luật Bảo hiểm Y tế và báo cáo thời sự. LHH đã triển khai hơn 50 văn bản có liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng  (TW, Tỉnh ủy) đến các hội và tổ chức thành viên.

- LHH đã tổ chức lấy ý kiến của gần 200 trí thức thuộc hệ thống LHH về tình hình KTXH năm 2014 của tỉnh bằng Phiếu thăm dò ý kiến (tháng 12/2014).

- Hầu hết các hội và tổ chức thành viên trong LHH đề tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập theo đạo đức HCM chuyên đề 2014.

+ Trong 6 tháng đầu năm 2015:

- Đảng đoàn ban hành Hướng dẫn số 01/HD/ĐĐLHH ngày 26/1/2015 v/v Học tập chuyên đề năm 2015 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây  dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Chi bộ VP LHH ban hành Kế hoạch thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2015.

- Đảng đoàn ban hành Hướng dẫn số 05/HD/ĐĐLHH ngày 12/3/2015 về Tổ chức quán triệt, thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 10 BCHTW Đảng (Khóa XI) và kế hoạch tuyên truyền Dự thảo Văn kiện ĐH lần thứ XII của Đảng.

- Đảng đoàn tổ chức buổi tập huấn quán triệt , thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 10 BCHTW Đảng (Khóa XI) và kế hoạch tuyên truyền Dự thảo Văn kiện ĐH lần thứ XII của Đảng, và các thông tin thời sự cho 60 trí thức tiêu biểu (ngày 9/4/2015). Thường trực LHH tham dự Hội nghị nghiên cứu và triển khai NQ Hội nghị TW 10 (khóa XI) do VPTU mời ( ngày 31/3/2015).

- Đảng đoàn tổ chức buổi tập huấn quán triệt , thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng (Khóa XI) và Nghị quyết số 39-NQ/TW (17/4/2015) của Bộ Chính Trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” (18/6/2015).

- Đảng đoàn LHH phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBMTTQ tỉnh tổ chức cho hơn 60 trí thức thuộc hệ thống LHH tham gia góp ý Văn kiện ĐH tỉnh đảng bộ lần thứ XII (26/6/2015).

- Đảng đoàn gửi tài liệu hướng dẫn tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng 5 đến các hội và tổ chức thành viên.

- LHH đã tham mưu TU, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt hằng năm giữa Lãnh đạo tỉnh với trí thức tiêu biểu. Năm 2014, kết hợp gặp mặt với tổ chức Hội thảo “Trí thức An Giang với hoạt động tư vấn, phản biện & giám định xã hội” ngày 23/10/2014 tại Trường ĐHAG giữa lãnh đạo tỉnh và 94 trí thức AG. LHH phối hợp với Sở KH&CH tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày KH&CN 18/5 và gặp mặt trí thức AG với lãnh đạo tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 2015 (tổ chức ngày 12/5/2015); có gần 200 đại biểu tham dự. LHH đã giới thiệu 70 trí thức thuộc hệ thống LHH tham dự và tham gia Hội thảo “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển KTXH tỉnh AG”. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 nhà khoa học tiêu biểu; tặng quà và biểu tượng Ngày KH&CN cho 10 cá nhân có thành tích trong lao động sáng tạo; và tri ân 6 người nguyên là lãnh đạo Sở KHCN qua các thời kỳ.

Việc LHH tổ chức các lớp tập huấn, thông tin tình hình thời sự và gửi các văn bản của Đảng đến các hội và tổ chức thành viên, hội viên; cũng như việc các hội thành viên tự tổ chức quán triệt các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến phạm vi hoạt động của tổ chức mình đã góp phần nâng cao nhận thức của các hội viên, động viên trí thức tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển KTXH của địa phương; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.  Tuy nhiên, LHH chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của trí thức, để phản ảnh với các cơ quan có liên quan của Đảng, Nhà nước; các hội viên tham gia các lớp tập huấn do LHH tổ chức chưa đạt yêu cầu so với số lượng triệu tập; một số hội và tổ chức thành viên chưa triển khai tốt cho hội viên các văn bản do LHH gửi.

b. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội và ứng dụng chuyển giao KHCN

- Ngày 14 tháng 01 năm 2011, LHH đề suất UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Qui định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh AG”. Quyết định này căn cứ vào QĐ số 22/2002/QĐ-TTG ngày 30/1/2002 của TTCP về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam.

Sau khi Thủ Tướng CP ban hành Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam; thay thế cho Quyết địnhsố 22/2002/QĐ-TTG ngày 30/1/2002 ; LHH An Giang đã xây dựng Qui định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh An Giang trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 về việc “Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh An Giang”.

Trước đó, để tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB, GĐXH), LHH đã đề suất UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND ngày 19 tháng 8/2009 về việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh AG. Nội dung của Chỉ thị này là nhằm tạo một bước chuyển biến về nhận thức của các ngành, các cấp đối với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TV, PB, GĐXH ; cũng như vai trò của LHH trong công tác TV, PB, GĐXH.

- Ký kết Kế hoạch phối hợp Công tác giám sát và phản biện xã hội giữa Thường trực UBMTTQ tỉnh với BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của UBMTTQ tỉnh. LHH đã phổ biến Kế hoạch phối hợp Công tác giám sát và phản biện xã hội giữa Thường trực UBMTTQ tỉnh với BCH Liên hiệp các Hội KH&KT cho các hội và tổ chức thành viên.

- Chủ tịch LHH tham gia Hội đồng tư vấn Kinh tế xã hội của MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 với vai trò Chủ nhiệm, 01 PCT LHH tham gia với tư cách thành viên. 01 PCT LHH khác tham gia Hội đồng tư vấn Dân chủ và pháp luật của UBMTTQ tỉnh với tư cách thành viên.

- LHH phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức tư vấn, phản biện Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa IX trình ĐH Đảng bộ tỉnh Khóa X (14/11/2014), có 50 trí thức trong và ngoài tỉnh tham dự.

-  LHH đã tổ chức tập huấn chuyên đề và công tác tư vấn, phản biện & giám định xã hội cho 120 trí thức AG ngày 05/11/2014 do Thạc sỹ Lê Công Lương, Chánh Văn phòng LHH Việt Nam trình bày.

- LHH đã tham mưu Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) dự thảo Chương trình hành động thực hiện KL 90 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết TW 7 (NQ 27 về trí thức) (tháng 6/2014).

- Thực hiện Kế hoạch số 2532/QĐ-UBND (05/12/2013) ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động  số 18-CTr/TU ngày 28/02/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. LHH đã xây dựng và trình UBND tỉnh Chương trình nghiên cứu định hướng phát triển KTXH tỉnh AG theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục, y tế và du lịch.

            - LHH tổ chức các Hội thảo khoa học mang tính chất tư vấn, phản biện xã hội là:

            1/ 20 năm khai thác, phát triển KTXH vùng TGLX (tháng 12/2012); PCT.UBND tỉnh Ông Huỳnh Thế Năng dự, 95 đại biểu, có 73  bài tham luận,  tổ chức tại UBND tỉnh.

            2/ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang: Thách thức và giải pháp (Tháng 7/2013); PCT. UBND tỉnh Ông Hồ Việt Hiệp dự, 92 đại biểu, có  47  bài tham luận,  tổ chức tại Trường ĐHAG.

            3/ Phát triển hoa kiểng tại An Giang: Thách thức và giải pháp (tháng 10/2013), PCT.UBND tỉnh Ông Huỳnh Thế Năng dự, 80 đại biểu, có 27 bài tham luận,  tổ chức tại  LĐLĐ.

            4/ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại An Giang: Làm gì và làm như thế nào? (tháng 12/2013); PCT.UBND tỉnh Ông Hồ Việt Hiệp dự, 95 đại biểu, có 49 bài tham luận, tổ chức tại Trường ĐHAG.

            5/ Giảm nghèo bền vững ở An Giang: cơ hội và thách thức ( 19/6/2014); PCT.UBND tỉnh Ông Hồ Việt Hiệp dự, 93 đại biểu, có  78  bài tham luận, tổ chức tại Trường ĐHAG.

            6/ Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp ở An Giang đến năm 2020 (27/6/2014); PCT.UBND tỉnh Ông Lê Văn Nưng dự, 90 đại biểu, có 14 bài tham luận, tổ chức tại UBND tỉnh.

            7/  Trí thức An Giang với công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội (23/10/2014). LHH phối hợp với Vp UBND tỉnh tổ chức. PCT.UBND tỉnh Ông Hồ Việt Hiệp dự, 94 đại biểu, 10 bài tham luận, tổ chức tại ĐHAG.

            8/ Nghiên cứu định hướng phát triển KTXH tỉnh An Giang theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục, y tế và du lịch đến năm 2020-2030 ( tháng 5/2015), có 45 đại biểu tham dự , 21 bài tham luận, tổ chức tại Nhà khách CĐ.

            Trong 08 Hội thảo khoa học nói trên đã có 685 đại biểu tham dự, 319 bài tham luận đã được gửi đến các hội thảo. Có 310 đại biểu, chủ yếu là các nhà khoa học, quản lí đã gửi các ý kiến tư vấn, phản biện đến các hội thảo. LHH coi đây là một trong các giải pháp hữu hiệu để thực hiện nhiệm vụ TV, PB và GĐXH của LHH; đã huy động được số lượng khá lớn các nhà khoa học, nhà quản lí trong và ngoài tỉnh tham gia tư vấn, phản biện cho các vấn đề quan trọng và bức xúc của địa phương.

            Ngoài LHH, một số các hội và tổ chức thành viên cũng tham gia tổ chức nhiều Hội thảo khoa học; hội thảo chuyên đề, điển hình như Hội KHLS đã tổ chức các HTKH về các nhân vật lịch sử  hoặc sự kiện lịch sử như: 

- Nhân vật lịch sử Ung văn Khiêm (quí 1/2012) tại TP Long Xuyên.

- Lịch sử chiến thắng Đồi Tức Dụp trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (quí 2/2012); phối hợp với Huyện Tri Tôn tổ chức tại tri Tôn.

- Nhân vật lịch sử Châu Văn Liêm (quí 4/2012) tại TP Long Xuyên.

- Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân BS Nguyễn Văn Hưởng (quí 2/2013) tại TP LX.

- Nhà văn, nhà báo Nguyễn Chánh Sắt (tháng 7/2013); phối hợp với Thị xã ủy Tân Châu tổ chức tại Tân Châu.

- Thân thế và sự nghiệp Cụ Đoàn Minh Huyên (tháng 9/2013); phối hợp với Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức tại H Tịnh Biên.

- Thân thế và sự nghiệp Quản cơ Trần văn Thành ( Tháng 5/2014), phối hợp với Huyện ủy Châu Phú tổ chức tại H Châu Phú.

- Tịnh Biên 175 năm hình thành và phát triển ( tháng 8/2014); phối hợp với Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức tại huyện Tịnh Biên.

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh AG (tháng 12/2014) tại TPLX.

- Tổng kết 40 năm xây dựng và phát triển ( tháng 5/2015) tại TPLX.

            Bình quân tổ chức 03 hội thảo khoa học/ năm; và có từ 140-150 đại biểu tham gia; có 40-60 bài tham luận/ hội thảo.

            - Các Hội và tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động TV, PB, GĐXH và ứng dụng, chuyển giao KHCN; trong đó có việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU (27/06/2012) của TUAG về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến 2030”. 

- LHH tổ chức 02 cuộc thi và hội thi: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh AG 2014 (10/2014) và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh AG 2014-2015 (tháng 6/2015). Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh AG 2014 có 168  sản phẩm tham gia dự thi, có 107 sản phẩm được vào vòng sơ khảo thuộc 5 lĩnh vực dự thi, 27 sản phẩm được vào vào chung khảo. Kết quả có 21 sản phẩm đoạt giải; gồm 2 giải nhì, 4 giải ba, 15 giải khuyến khích. BTC đã tổ chức Lễ tổng kết phát giải cuộc thi năm 2014 và phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh AG 2015 vào ngày 12/12/2014 tại Trường THPT Bình Khánh (TPLX).

            Nhìn chung, ngoài việc tham mưu để UBND tỉnh ban hành quyết định lien quan đến công tác TV, PB, GĐXH;  thành lập Ban tư vấn, phản biện và GĐXH trực thuộc LHH, lập danh sách các chuyên gia chuyên ngành có thể sẵn sàng tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các vấn đề chuyên ngành; thì LHH An Giang đã có các hình thức, nội dung hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội từ năm 2012 đến nay như : tổ chức các hội thảo khoa học để tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương; tham gia các Hội đồng thẩm định qui hoạch với vai trò phản biện hoặc tư vấn, đóng góp; và đóng góp, tư vấn các Kế hoạch, Đề án, chương trình phát triển KTXH của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sờ ngành như đã trình bày ở trên.

            Ngoài việc chủ động tổ chức các hội thảo khoa học, Liên hiệp Hội mới chỉ tham gia tư vấn, phản biện bằng cách cử đại biểu của LHH và từ các hội thành viên tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, hội thảo của các Sở ngành nếu được mời là chủ yếu. Nhìn chung, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong tỉnh chỉ dừng lại ở mức tham gia ý kiến là chủ yếu, hình thức tư vấn, phản biện và giám định xã hội độc lập, ở mức độ cao còn ít, chưa có tư vấn, phản biện và giám định xã hội thông qua hợp đồng quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên.

3/ Thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh.

            Kế hoạch số 03-KH/TU đã đề nghị: “UBND tỉnh đảm bảo kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh; xây dựng cơ chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm đảm bảo môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo của trí thức KH và CN trên địa bàn tỉnh”.

            UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 về việc “Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh An Giang”; thay thế cho Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2011 “Qui định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh AG”.

            UBND tỉnh cũng cơ bản đãm bảo kinh phí hoạt động cho LHH qua các năm:

- Kinh phí cấp cho LHH từ ngân sách NN:  năm 2010 là 357tr/đ; năm 2011 là 470 tr/đ; năm 2012 là 785tr/đ; năm 2013 là 955 tr/đ; năm 2014 là 1.112 tr đ/2014); năm 2015 là 993 triệu đồng.

- Ngoài ra, nguồn cấp hỗ trợ từ Sở KH&CN hằng năm cho LHH là trên dưới 600 triệu đồng (cho 2-3 hội thảo khoa học và 2 cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật và thanh thiếu niên nhi đồng).

- Ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ cho các hội được công nhận hội đặc thù trong hệ thống LHH như: Hội Đông y; Hội Luật gia.....

- Kinh phí còn từ nguồn thu hội phí như ở các hội Từ Hội phí: Hội Đông y, Hội KHLS, Hội Dược học, HHDN….

- Phần lớn các hội tự lực kinh phí hoạt động.

4/ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh.

            Ngày 17/5/2013, Tỉnh ủy AG có Quyết định số 1060-QĐ/TU về việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh AG; Quyết định số 1061-QĐ/TU v/v chỉ định Bí thư, PBT và các UV Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ 2012-2017 ; và QĐ số 1062-QĐ/TU  ban hành qui định, chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT. BCH Đảng đoàn LHH đã ban hành phương hướng hoạt động của Đảng đoàn LHH nhiệm kỳ 2012-2017;  Qui chế làm việc của Đảng đoàn và phân công phụ trách công việc cho các Ủy viên Đảng đoàn. Định kỳ 6 tháng/lần trước khi họp BCH LHH, Đảng đoàn LHH đã họp cho ý kiến về các công việc thuộc chức năng, quyền hạn của Đảng đoàn LHH. Đảng đoàn cũng đã ban hành nhiều Kế hoạch như đã trình bày ở các phần trên.

            LHH luôn thực hiện vai trò là thành viên của UBNMTTQ tỉnh và có quan hệ chặt chẽ với UBMTTQ tỉnh qua các công việc cụ thể như:

- Liên hiệp Hội tích cực và hưởng ứng các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phát động gồm: Học tập qui định về việc MTTQ-VN, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hưởng ứng các hoạt động ủng hộ chiến sĩ kiểm ngư và ngư dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển Đông; đóng góp ý kiến dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật MTTQ, và nhiều Dự Luật khác do UBMTTQVN tỉnh tổ chức lấy ý kiến.

- Tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ-VN tỉnh An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ (2014-2019) và Đại hội Đại biểu Toàn quốc MTTQ-VN lần thứ XIII tại Hà Nội; Liên hiệp Hội có 02 Thường trực tham gia Ban Chấp hành UBMTTQ-VN tỉnh An Giang. Chủ tịch LHH được bầu giữ chức Phó Chủ tịch (không chuyên trách) UBMTTQVN Tỉnh AG nhiệm kỳ (2014-2019).

- Chủ tịch LHH tham gia Hội đồng tư vấn Kinh tế xã hội (KTXH) của MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 với vai trò Chủ nhiệm, 01 PCT. LHH tham gia với tư cách thành viên. 01 PCT LHH khác tham gia Hội đồng tư vấn Dân chủ và pháp luật của UBMTTQ tỉnh với tư cách thành viên.

- Phối hợp UBMTTQ-VN tỉnh An Giang tư vấn, phản biện Đề cương chi tiết, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ X nhiệm kỳ (2015-2020). Báo cáo tư vấn UBMTTQ-VN tỉnh An Giang về Ý kiến, kiến nghị của trí thức Khoa học công nghệ tỉnh An Giang năm 2014.

- Ký kết Qui chế phối hợp giữa Thường trực UBMTTQ Tỉnh và BCH Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh ngày 20/1/2015 về “Phối hợp công tác giám sát và phản biện xã hội”.

III/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ.

1.      Đánh giá chung:

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhất là từ Đại hội LHH lần II đến nay , mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Liên hiệp Hội tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, nhiều nổ lực nhằm củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên; phát triển công tác tập hợp, vận động trí thức; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức; tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng KH và CN trong sản xuất và đời sống; từng bước thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; góp phần vào phát triển KTXH của tỉnh trong thời gian qua.

Đạt được các kết quả trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của LHH VN, tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành như Sở Tài chính, Sở KH&CN, Sở Nội vụ….

Tuy nhiên, kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của LHH và yêu cầu phát triển của tỉnh.

2. Một số khó khăn, tồn tại

Những kết quả hoạt động của Liên hiệp hội đạt được trong thời gian qua là rất đáng khích lệ, tuy nhiên so với đòi hỏi thực tiễn và tiềm năng thì hoạt động của Liên hiệp hội vẫn tồn tại một số hạn chế sau:

+ Kết quả hoạt động của Liên hiệp hội vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của LHH và yêu cầu phát triển của tỉnh. Liên hiệp hội chưa tập hợp đầy đủ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; chưa làm tốt việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên của các tổ chức thành viên, nhất là hội viên trẻ;

+ LHH chưa chủ động, sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống; công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện chưa nhiều và chất lượng chưa cao. Hoạt động tư vấn, phản biện mới chỉ dừng lại ở các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, qui hoạch ngành, địa phương, các đề tài NCKH…… , chưa phản biện được đề án, dự án lớn;

+ Tổ chức Liên hiệp Hội chưa thực sự đủ mạnh, tính chất là một tổ chức chính trị-xã hội không rõ nét mà chỉ dừng lại ở mức độ phối hợp hoạt động. Cán bộ, viên chức cơ quan Thường trực Liên hiệp hội mặc dù được kiện toàn, bổ sung một bước nhưng trong tình hình mới chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước còn hạn chế. Mối liên hệ giữa Thường trực Liên hiệp hội với các hội thành viên chưa chặt chẽ. Một số hội thành viên chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định; một số thành viên trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ chưa thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Ban chấp hành Liên hiệp hội. Các Hội thành viên chưa tích cực đề xuất, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học…..

+ Mặc dù Đảng, nhà nước và Tỉnh uỷ nhiều lần khẳng định Liên hiệp hội là tổ chức chính trị-xã hội, có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của tỉnh, nhưng hiện nay cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể chưa thực sự coi Liên hiệp hội là tổ chức chính trị -xã hội, chưa tạo điều kiện về cơ sở vật chất, biên chế để Liên hiệp hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hoạt động của các hội thành viên còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, kinh phí, nhân lực làm ảnh hưởng tới việc triển khai các hoạt động của các cấp hội.

+ Mối quan hệ giữa Đảng đoàn LHH và các huyện, thi, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chưa chặt chẽ.

3. Nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại

+ Một số cơ quan Đảng, Nhà nước còn chưa nhận thức thật đầy đủ về quan điểm, đường lối của Đảng đối với vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội  trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của trí thức KH&CN; nên chưa tạo điều kiện để LHH hoạt động có hiệu quả hơn. Mặc dù các văn bản của Đảng, Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương được coi là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức KH&CN, nhưng việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng đối với Liên hiệp hội Việt Nam và các địa phương chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đảm bảo cho Liên hiệp hội còn ở mức rất khiêm tốn, nếu không muốn nói là rất khó khăn.

+ Những hạn chế nói trên còn có nguyên nhân chủ quan từ việc tổ chức và hoạt động của LHH, như cơ chế phối hợp điều hành, nội dung phương thức hoạt động; bộ máy cơ quan Thường trực Liên hiệp hội còn mỏng, chưa đáp ứng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; một số Hội thành viên hoạt động còn hạn chế.

IV/ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỷ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; cũng như tiếp tục thực hiện KH 03-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện CT 42 của Bộ Chính trị, LHH sẽ tổ chức thực hiện các nội dung sau đây:

1/  Liên hiệp Hội tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, thu hút các tổ chức thành viên tham gia LHH ngày càng đông đảo. Củng cố, phát triển tổ chức các hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa LHH với các tổ chức thành viên; với các Sở ngành và các địa phương. Tăng cường mối liên kết hợp tác với LHH các địa phương ĐBSCL, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu.

2/ Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. LHH và các tổ chức hội thành viên phải nâng cao tính năng động, sáng tạo; có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú để thu hút ngày càng động đảo các hội viên bao gồm các trí thức chuyên ngành tham gia. LHH tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ trí thức; động viên đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp vào sự phát triển KTXH của tỉnh; cũng như đóng góp vào sự phát triển của các hội chuyên ngành, các tổ chức hoạt động KHCN và vì sự phát triển của Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh.

3/ Liên hiệp hội tăng cường việc động viên và tạo điều kiện để các tổ chức hội thành viên, các hội viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KH và CN vào SX và đời sống; góp phần giải quyết những bức xúc về mặt khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực; nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ cao (Nghị quyết 09), tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

4/ Liên hiệp hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy  mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tỉnh nhà góp ý vào các văn kiện, các qui hoạch, các chủ trương lớn của tỉnh liên quan đến phát triển KTXH; nhất là những vấn đề đòi hỏi hàm lượng KH và CN cao. LHH động viên các hội và tổ chức thành viên tham gia tốt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Phát triển KH và CN; giáo dục và đào tạo phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh An Giang phấn đấu phát triển mạnh mẽ, hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao; động viên động đảo trí thức của tỉnh tham gia vào các hoạt động khoa học - công nghệ; góp phần quan trọng trong phát triển KTXH của tỉnh trong thời gian tới.

V/ ĐỀ SUẤT, KIẾN NGHỊ

1/ Đề nghị TW chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan tiếp tục thể chế hóa các chính sách để Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thực sự là một tổ chức chính trị- xã hội của giới trí thức.

2/ Để tạo điều kiện cho Liên hiệp hội hoạt động tốt, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt NQ 27-NQ/TW của BCH TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; cũng như Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH và KT VN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; và tiếp tục thực hiện Kế hoạch 03-KH/TU ngày 27/12/2010 của Ban TVTU về việc thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ CT; nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các hội KH& KT AG cũng như tạo điều kiện thuận lợi để LHH và các tổ chức hội thành viên hoạt động có hiệu quả hơn.

3/ Đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục có chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt và có Kế hoạch cụ thể thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của  Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

3/ Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành địa phương phối hợp với LHH thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015  của UBND tỉnh AG về việc “Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh An Giang”.

4/ Hỗ trợ về nơi làm việc cho LHH (LHH hiện nay chưa có trụ sở làm việc, phải thuê mướn).

 

 

Nơi nhận:

- Liên hiệp Hội Việt Nam;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các Ủy viên Đảng đoàn;

- Lưu: VT.

TM. ĐẢNG ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

Lê Minh Tùng

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 183/2019 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 183 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll