Hội Xã hội học VN

(Khoá III, Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Địa chỉ: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 27, Trần Xuân Soạn, Hà Nội

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động

1

Nguyễn Hữu Minh 

Chủ tịch

0903267764

2

Đặng Nguyên Anh

Phó chủ tịch, Tổng thư ký

0913074087

3

Vũ Hào Quang

Phó Chủ tịch

0913372726

4

Nguyễn Thị Kim Hoa

Phó chủ tịch, Chánh  văn phòng Hội

0913507729