08:31 ICT Thứ hai, 14/10/2019
Rss Feed

Văn phòng

Đăng lúc: Thứ ba - 28/10/2014 22:49 - Người đăng bài viết: Administrator

 

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng

TS. Lê Công Lương

Phó Chánh Văn phòng kiêm Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Quy

Email:

vanphongvusta@gmail.com

Điện thoại:

(04) -39439659/ 3.9438108/39433236  

Fax

(04) -3.8227593

Chức năng

Văn phòng là đơn vị thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có chức năng đề xuất, tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam các vấn đề về công tác hành chính, quản trị, văn phòng và các nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động về công tác văn thư - lưu trữ, quản trị, kế hoạch - tài chính, kế toán và điều phối các hoạt động chung của Liên hiệp Hội Việt Nam; bảo đảm các điều kiện phục vụ việc triển khai các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nhiệm vụ

a) Đề xuất, tham mưu

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung về công tác văn phòng, hành chính, quản trị và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc ban hành các văn bản về công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, kế hoạch, tài chính.

b) Quản lý, thực hiện các hoạt động

- Công tác văn thư - lưu trữ, tổng hợp:

+ Tổ chức thực hiện công tác văn thư trong Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam: văn bản đi và đến; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu văn thư; quản lý và sử dụng con dấu theo quy định; phục vụ khai thác tài liệu lưu ở văn thư khi có yêu cầu, định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác văn thư - lưu trữ.

+ Xây dựng, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư.

+ Tổng hợp tình hình và xây dựng các báo cáo về hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ủy Ban kiểm tra và Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Đầu mối tổng hợp chung báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Xây dựng và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cơ quan và lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đối với các  hoạt động trong Cơ quan.

- Công tác kế hoạch, tài chính, kế toán:

+ Hướng dẫn công tác lập kế hoạch và công tác tài chính đối với các nhiệm vụ sử dụng nguồn ngân sách từ Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch hoạt động và công tác tài chính của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Hướng dẫn thực hiện các quy định về kế hoạch, tài chính và kế toán của Liên hiệp Hội Việt Nam. Hướng dẫn xây dựng, theo dõi, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo kế hoạch được giao và các nguồn thu, chi khác.

+ Theo dõi, quản lý tài chính các dự án quốc tế do Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.

+ Đầu mối phối hợp việc thu quản lý phí của các tổ chức do Liên hiệp Hội Việt Nam thành lập, quản lý và các khoản thu khác.

+ Thực hiện nhiệm vụ tài chính, kế toán của đơn vị dự toán cấp I và đơn vị dự toán cấp III.

+ Tổng hợp tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước theo quy định.

- Công tác quản trị:

+ Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết, quản trị mạng nội bộ, an ninh mạng, thông tin liên lạc, phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam. Lập kế hoạch mua sắm, thực hiện sửa chữa nhỏ tài sản và trang thiết bị phục vụ các hoạt động thường xuyên của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Tổ chức, quản lý các nhiệm vụ đầu tư xây dựng, sửa chữa của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, hiếu hỷ, đón tiếp, phục vụ khách đến làm việc với Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, quản lý trong lĩnh vực được giao. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác văn phòng của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Thực hiện các hoạt động khác do lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam giao.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết