Raising awareness of meanings, roles and indispensability of inspecting work

Posted at: MONday - 12/05/2014 14:24 - post name: Nguyễn Thị Thùy

 
Mr. Tran Viet Hung – Vice President and Chairman of the Inspection Commission of Vietnam Union reported at the 5th Meeting of the VI course of Central Council Unions’ Vietnam Associations

Mr. Tran Viet Hung – Vice President and Chairman of the Inspection Commission of Vietnam Union reported at the 5th Meeting of the VI course of Central Council Unions’ Vietnam Associations

“Inspecting Board commissioners are not being well-educated, basic trained and lacking of experience and documents related to inspecting works. Awareness of some member associations’ and affiliated organizations’ inspecting’s roles and meanings is limited. Therefore Inspecting Commission’s works are limited” said Mr. Tran Viet Hung – Vice President and Chairman of the Inspection Commission of Vietnam Unions’ Science and Technology Associations (Unions of Vietnam Associations) in the 5th Meeting of the VI course of Central Council Unions’ Vietnam Associations.

 Mr. Hung also said, these are difficulties but we still have some advantages during the past years such as Central Council, the Presidium of the Unions of Vietnam Association and leaders of member associations have cared about and created favorable conditions for Inspecting Commission of Unions of Vietnam Associations activities. The vice president or member of Standing Committee undertake chairman or head positions of Inspecting Commission so inspecting works are being concerned, put into place, and promoted step by step which have contributed to promote member associations’ inspecting works.

Inspecting works machine have been strengthen and put into place. Members of Inspecting Commission have managing experiment, job’s responsibility and dedication and work seriously follow proper rules. Therefore, inspecting work in many member associations is focused. Member associations’ inspecting boards have operational regulations, entire course and annual work programs with assigned tasks and responsibilities for each Inspecting board commissioners.

In 2014, the Unions of Vietnam Associations’ Inspecting Commission continue to raise awareness of inspecting’s meaning, roles, importance, and necessity in Unions activities to promote and to put inspecting to be routine, regular, and proactive; strengthen relationship between Inspecting Commission of Unions’ Vietnam Associations and member associations’ inspecting board to exchange information, spread experience, and improve effects of inspecting work in the whole of Unions’ Associations system; build up coordinating regulations on inspecting work between the Unions’ Associations’ Inspecting committee and  member associations’ inspecting boards.

In addition, we will solve complaints and denunciations; monitor and understand member associations’, affiliated organizations’ inspecting work actively to solve appear problems; provide documents related to inspecting work to member associations.

Inspecting staff’s abilities are enhanced through training, fostering, exchanging experience conferences, seminars on inspecting work to member association and affiliated organizations.

We are currently preparing necessary conditions served for conference of Summarizing inspecting activities in 2010-2015. Besides that we participate in preparing for the VII Unions’ Vietnam Associations congress especially the congress personnel activity including staff for inspecting board of Unions’ Vietnam Associations.

Summarizing conference of Unions’ Vietnam Associations’ inspecting board in 2013

Về Ban Kiểm tra Hội thành viên vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra. Hoạt động kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, nghị quyết Đại hội; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra của Hội thành viên để chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, nội dung trọng tâm công tác kiểm tra trong năm; giải quyết kịp thời, đúng quy định, đúng thẩm quyền đơn thư khiếu nại, tố cáo; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; tăng cường mối quan hệ giữa Ban Kiểm tra Hội thành viên với Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam. Tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác kiểm tra ở Hội thành viên sau mỗi kỳ Đại hội, nhất là cần sớm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hội thành viên.

The member associations’ inspecting boards continue to propagate and raise leaders’, officials’ and members’ awareness of inspecting’s roles, positions and importance. The inspecting activities focus on functions, missions, and competence stated in the Regulations and Congress resolution; the regulation of member associations’ inspecting boards is implementing plans, working programs, and central contents of inspecting in year actively; solving complaints and denunciations promptly follows regulations and competence; inspecting officials are trained, fostered, and enhanced abilities and professional; the relationship between member associations’ inspecting boards and the Unions of Vietnam Associations’ inspecting committee is strengthened. We continue to consolidate and strengthen member association’s inspecting apparatus after each of Congress, especially need to promulgate operating regulations of member associations’ inspecting boards.

Ban Kiểm tra Hội thành viên tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội thành viên hoặc chủ động tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc với Hội thành viên, tổ chức trực thuộc của mình để nắm bắt tình hình hoạt động, tham gia đóng góp ý kiến, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc nhắc nhở, đôn đốc những hội thành viên chậm Đại hội nhiệm kỳ, chấn chỉnh khi có những biểu hiện lệch lạc. Tăng cường kiểm tra hoạt động tài chính, thu chi phí hoạt động, hội phí và công tác văn phòng tại Hội thành viên và tổ chức thành viên, trực thuộc của Hội mình. Đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

Member associations’ inspecting boards continue to coordinate with Permanent member associations or set up delegation to visit and work with member associations, affiliated organizations to capture operational status, contribute comments, solve difficulties and obstacles or remind and urge member associations which is late to te Congress terms, and correct if there are any distorted expressions; to strengthen financial inspection, collect operating fee, membership dues and office work at the Unions’ affiliated member associations and organizations; to propose and petition to competent authorities to promoting working followed regulations and achieved high efficiency.

Theo ông Hùng, trong năm nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần quan tâm hơn nữa tới công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam. Tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn và giới thiệu báo cáo viên giúp Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam trong mọi hoạt động công tác kiểm tra.

Ngoài ra, tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội địa phương đối với hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội địa phương, thông qua việc ban hành Nghị quyết hoặc kế hoạch công tác kiểm tra từ năm 2014 đến Đại hội lần thức VII Liên hiệp Hội Việt Nam.

Mr. Hung said that in this year, the Central Inspecting Committee need to pay more attention to inspecting work of Unions of Vietnam associations to create favorable conditions and introduce rapporteurs to help Inspection Commission Vietnam Unions in every inspecting activities.

In addition, we strengthen leadership of the Party committee, Unions’ Vietnam Associations and Unions of local associations to the activities of Unions’ Vietnam associations’ Inspecting Committee, Unions’ local associations’ inspecting boards through issuing Resolution or inspecting plans from 2014 to the VII Congress of Unions’ Vietnam associations.

BOX: Trong năm 2013, Thường trực Ủy ban Kiểm tra đã đi khảo sát, nghiên cứu tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

BOX: In 2013, Standing Inspecting Committee had examined, researched on the implementation of the Resolution No. 27 – NQ/TW on organizing intellectuals in the period of accelerated industrialization and modernization country.

Do có sự thay đổi các văn bản pháp luật về công tác khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã kịp thời tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến và ban hành Hướng dẫn số 722/HD-UBKTLHHVN ngày 16/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn số 747/HD-UBKTLHHVN và gửi tới các Hội thành viên để vận dụng thực hiện.

Due to changes in legislation on the work of complaints and denunciations, the Unions’ Vietnam Associations’ Inspecting Committee has organized conference of feedback and issue the Guidance No. 722/HD-UBKTLHHVN dated on the 16th, September, 2013 amended and supplemented a number of points in the Guidance No. 747/HD-UBKTLHHVN and sent to member associations to apply.

Năm 2013, Ủy ban Kiểm tra nhận được 4 đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên và 1 cá nhân của Hội thành viên đối với cá nhân của hội đó trước thềm Đại hội. Đây la những đơn thư không rõ địa chỉ, nặc danh, Ủy ban Kiểm tra không giải quyết mà có Công văn và chuyển đơn thư tố cáo cho Ban Kiểm tra Hội ngành toàn quốc xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền. Ban Kiểm tra Hội thành viên đã giải quyết kịp thời và có văn bản báo cáo Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam. Kết quả, Đại hội lần thứ II của Hội thành viên vẫn diễn ra đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp và cá nhân bị tố cáo vẫn có uy tín được bầu vào Ban Thường vụ và Tổng thư ký của Hội nhiệm kỳ 2014-2017.

In 2013, the Inspecting Committee received 4 complaints and denunciations of members and one individual of member association to it’s personal before the Congress took place. These letters are anonymous and unknown address so the Inspecting Committee did not solve but had Dispatch and transferred to National Inspecting board to solve accordance with competence. The member associations’ inspecting board solved promptly and had writing report to the Inspecting Committee of Unions’ Vietnam Association. As the result, the II Congress of member associations went on as planned successfully and being denounced individuals still be prestigious and elected to Standing Committee and General Secretary of the Unions in 2014-2017 term.

 

Translated by Nga Nguyen

Author: Report- Photo: Yến Anh
Article reviews
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article