25/2/2005967 Lượt xem
Trong bài “Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia và việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp”, chúng tôi mới nêu được một mặt của vấn đề nâng cao trình độ kỹ sư: Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia (gọi tắt là Hội Kỹ sư) ...

25/2/20051194 Lượt xem
Trong thời gian qua hệ thống tổ chức của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (bao gồm các Hội khoa học và kỹ thuật ngành Trung ương và Liên hiệp các tỉnh, thành phố trực ...

25/2/20051044 Lượt xem
Giữa những năm 50 của thế kỷ trước, trên miền Bắc mới giải phóng, đã ra đời một số hội của các nhà khoa học Việt Nam. Đó là Hội Luật gia Việt Nam (1955), Tổng Hội Y Dược học ...

25/2/20051426 Lượt xem
Nếu coi liên minh Công-Nông -Trí là một tư tưởng chiến lược chứ không phải là một khẩu hiệu sách lược thì vấn đề trí thức phải được quan niệm lại một cách nghiêm túc trên cơ sở đổi mới ...


25/2/20051143 Lượt xem
Mỗi kỳ họp Quốc hội chúng tôi lại có dịp gặp gỡ đông đảo các nhà báo. Họ thật năng nổ, nhanh nhạy và tích cực. Trong giờ nghỉ các vị lãnh đạo, các thành viên của Chính phủ thường ...

25/2/20051340 Lượt xem
Trong thị trường cạnh tranh, các nhà sản xuất không ngừng cải tiến sản phẩm của mình, gia tăng giá trị của sản phẩm là lẽ sống còn của họ. Các nhà sản xuất luôn luôn cần đến tri thức ...

25/2/20051282 Lượt xem
Trong quá trình hoạt động, Cơ quan Trung ương Liên hiệp hội và các hội thành viên luôn thấy xuất hiện nhu cầu và đòi hỏi đối với công tác thông tin-tư liệu khoa học và công nghệ. Theo kết ...