23/9/2021167 Lượt xem
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập từ năm 1983 và đến ngày 31/8/1993 tại Thông báo số 5, Ban Bí thư đã khẳng định Liên hiệp Hội Việt Nam là “Tổ chức ...

20/9/2021132 Lượt xem
Từ năm 2016 đến năm 2020 trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam và đạt được những ...

7/9/2021287 Lượt xem
Liên hiệp Hội Việt Nam với hàng trăm tổ chức thành viên là nơi tập hợp được hàng vạn nhà khoa học, từ thạc sỹ, tiến sỹ, phó giáo sư, giao sư, nhiều người trong số đó là những nhà ...

6/9/2021313 Lượt xem
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Hải Dương luôn quan tâm tới các mặt hoạt động: Xây dựng và phát triển tổ chức; tuyên truyền phổ biến kiến thức; tư vấn phản biện và giám ...

6/9/2021305 Lượt xem
Ngay từ những ngày đầu thành lập (1983), trong điều kiên còn nhiều khó khăn nhưng Liên hiệp Hội Việt Nam được Đảng và Nhà nước rất quan tâm từ tổ chức bộ máy, điều kiện hoạt động.

1/9/2021258 Lượt xem
Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thành viên tích cực và có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Liên hiệp Hội Việt Nam đã ...

1/9/2021277 Lượt xem
Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba khâu đột phá phát triển đất nước. Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) trong bối cảnh cuộc ...

31/8/2021237 Lượt xem
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và hoạt động, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (Hội QHPTĐTVN) đã có những bước tiến đáng kể, bước đầu đáp ứng yêu cầu của tổ chức xã hội - ...

30/8/2021249 Lượt xem
Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) - thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ra đời từ năm 2000, tiền thân là Hội Khai thác cá biển (1986) và trở thành tổ ...

30/8/2021246 Lượt xem
Từ năm 1995, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ...