Công tác thi đua – khen thưởng: Hiệu quả từ những định hướng đúng
10/11/2020 3:57 CH 305 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Là một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vận động, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN để phát triển tổ chức, mở rộng kết nạp hội viên, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng, giải thưởng, hội thi và công tác tôn vinh trí thức. Kết quả hoạt động thi đua đã góp phần động viên, khích lệ hoạt động hội ngày càng phát triển, đã từng bước khẳng định vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam trong xã hội.

Hiện Liên hiệp Hội Việt Nam có 150 hội thành viên, trong đó có 50 hội thành viên đã thành lập đảng đoàn (bao gồm 49 liên hiệp hội địa phương và 01 hội ngành toàn quốc, tăng 01 đảng đoàn liên hiệp hội địa phương). Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam có 57 chi bộ trực thuộc với hơn 750 đảng viên (tăng 5 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ); phần lớn các liên hiệp hội địa phương đều có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy địa phương. Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có 15 tổ chức công đoàn trực thuộc với trên 1.000 công đoàn viên. Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương có 11 chi đoàn trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các phong trào thi đua được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Việc phát động, triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nề nếp. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong toàn hệ thống.

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được hội thành viên quan tâm, coi trọng và thực sự có tác dụng rất lớn thúc đẩy hoạt động hội. Đồng thời, tăng cường thêm mối liên kết, gắn bó giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên. Số lượng tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nhiều hơn, chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo động lực để mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp gắn với công tác thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, khen thưởng, điển hình là Tập thể Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, Hội KHKT Nhiệt Việt Nam, Hội Cầu đường Hà Nội thuộc Hội Cầu đường Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Gia Lai, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Vĩnh Phúc...

Ngoài ra còn có rất nhiều cá nhân, nhà khoa học tiêu biểu, xuất sắc và có đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội ở địa phương và ngành, lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam thường xuyên tổ chức lễ kỷ niệm các danh nhân văn hoá, khoa học của dân tộc, tôn vinh các nhà khoa học có công trình đoạt giải thưởng. Đồng thời, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên một số nhà khoa học lão thành tiêu biểu đã từng công tác hoặc đang công tác trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp Hội Việt Nam đã đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng đã hỗ trợ cho các nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có nhiều đóng góp cho khoa học, tuổi cao, còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam được xem như một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước nói chung và của Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN và những đóng góp to lớn của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã 3 lần tổ chức thành công Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc các hội ngành toàn quốc và các liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (năm 2015 có 116 trí thức được tôn vinh; năm 2017 có 118 trí thức được tôn vinh; năm 2019 có 112 trí thức được tôn vinh); được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, dành thời gian tham dự, phát biểu chỉ đạo, ghi nhận và đánh giá cao hoạt động tôn vinh và định hướng cần phải đưa hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam lên quy mô tầm quốc gia.

Kết quả hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu đã từng bước tạo được sức lan tỏa tích cực trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam và trong xã hội; một số hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội địa phương đã tham mưu bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy chế tôn vinh trí thức cấp hội thành viên.

Nhằm phát triển mạnh trong những năm tiếp theo, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, sự điều hành của Lãnh đạo hội thành viên, lãnh đạo các tổ chức KH&CN trực thuộc đối với công tác thi đua, khen thưởng và tôn vinh trí thức.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo hội, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, vai trò của thi đua, khen thưởng.

Hàng năm, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng hội thành viên, tổ chức KH&CN trực thuộc

Phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, các điển hình tiên tiến, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ.

Rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động thi đua, khen thưởng ở các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc; hỗ trợ củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Bài, ảnh: MS