VĂN PHÒNG
07/05/2021 11:36 SA 240 lượt xem
Cỡ chữ +-

VĂN PHÒNG

ĐT: 024 39438108; Fax: 024 38227593

Email: vanphongvusta@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

1

Lê Công Lương

PTTK-CVP

0912.281.039

024. 3943.9659

lecongluong@gmail.com

2

NguyễnThị Kim Quy

PCVP-KTT

0912.562.231

024.3943.3236

quyvusta@gmail.com

3

Ngô Việt Dũng

PCVP

0983.332.808

024.3943.9658

dungnv.vusta@gmail.com

4

Nguyễn Thị Luyến

Văn thư

0972.991.808

024.3943.8108

luyenvt103@gmail.com

5

Đặng Danh Quân

Chuyên viên

0979.792.208

024.3943.9658

dangquanvusta@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thu Giang

Chuyên viên

0978.054.687

024.3943.9658

giangntt307@gmail.com

7

Trần Đức Thịnh

Chuyên viên

0904.101.977

024.3943.9658

duc_thinh2005@yahoo.com

8

Trần Dũng Hà

Kế toán

0982.537.927

024.3826.3556

havusta@gmail.com

9

Hoàng Thị Minh Thắng

Kế toán

0966.611.316

024.3826.3556

thangvusta1975@gmail.com

10

Trần Thị Tươi

Kế toán

0974.505.628

024.3826.3556

tuoivusta.vn@gmail.com

11

Lê Thị Thanh Thủy

Thủ quỹ

0978.333.883

024.3826.3556

lethuyvusta@gmail.com