Hướng dẫn số 164 – HD/BTGTW, ngày 08/12/2020, hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
16/12/2020 10:06 SA 117 lượt xem
Cỡ chữ +-